21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

11 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30592

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Banka kredilerinin, teminat defterine kaydedildikleri tarih itibarıyla 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Konut finansmanından kaynaklanan kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının değerinin %80’ini aşan kısmı,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yurt içinde ihraç edilecek TMK’ya ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde TMK’nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır.”

“(4) Yurt dışında ihraç edilecek TMK’ya ilişkin ücret ise, Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her ihraç öncesinde düzenlenecek tertip ihraç belgesinin onaylanarak ihraççıya teslimi öncesinde yatırılır. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak ihraçlarda bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranlar binde sıfır olarak uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2014 28889

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 5/9/2014 29110
2- 20/10/2015 29508