Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine, Yönetim Kurulunun seçilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler

SGK Genel Kurulu Çalışması Temsilciler

07 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30588

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine, Yönetim Kurulunun seçilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci ve 408 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

b) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

c) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

ç) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

d) Genel Kurul: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunu,

e) Genel Kurul Başkanı: Bakan veya görevlendireceği bir yetkiliyi,

f) Kararname: 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

g) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temsilci Gönderecek Kuruluşlar, Temsilci Sayıları,

Toplantıya Çağrı ve Gündem

Genel Kurula temsilci gönderecek kuruluşlar ve temsilci sayıları

MADDE 4 – (1) Kararnamenin 407 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (f), (g) ve (ğ) bentlerine göre temsilci gönderecek kuruluşlar ve bu kuruluşların göndereceği temsilci sayıları, Genel Kurul toplantısının yapıldığı yıldan bir önceki yılın sonu itibarıyla kayıtlı üye sayıları, aynı fıkranın (e) bendine göre temsilci gönderecek kuruluşlar ve bu kuruluşların göndereceği temsilci sayıları ise Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihten önce ilgili mevzuatı gereği yayınlanan en son kayıtlı üye sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 5 – (1) Bakanlık, olağan toplantıdan en geç iki ay önce Kararnamenin 407 nci maddesinde belirtilen işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikası konfederasyonları ile diğer kuruluşlara Olağan Genel Kurulun gün, yer ve saati ile gündemini yazı ile bildirerek çağrıda bulunur. Üyelerin isim listesini ister.

(2) Genel Kurula temsilci gönderecek, işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikası konfederasyonları ile diğer kuruluşlar, toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Genel Kurula gönderecekleri üyelerin ve bunların yedeklerinin adlarını, iş ve ikametgah adreslerini, Bakanlığa bir liste halinde gönderirler.

(3) Kurumun en son yayımlanan bütçe ve bilânçoları, faaliyet raporları, performans programları, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesi, sigorta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap sonuçları, Genel Kurul toplantısından en az 10 gün önce Genel Kurul temsilcilerine gönderilir.

(4) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında birinci fıkradaki süre 30 güne, ikinci fıkradaki süre 20 güne indirilebilir.

Genel Kurul gündeminin hazırlanması

MADDE 6 – (1) Genel Kurulun gündemi Bakanlıkça hazırlanır.

(2) Gündem; yoklamayı, açılışı, Genel Kurul Başkanının konuşmasını, Genel Kurul başkanlık divanı seçimini, Başkan tarafından faaliyet raporunun okunmasını, komisyonların seçimini, Kurum Yönetim Kuruluna üyelerin seçimini, Genel Kurul temsilcilerinin görüş ve önerilerini, komisyon raporlarının görüşülmesini, Başkanın görüş ve önerilere cevap veren son konuşmasını ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer hususları kapsar. Genel Kurul toplantısına katılan üye sayısının beşte birinin yazılı teklifi ile gündemde olmayan bir konunun gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında yer değişikliği yapılmasına Genel Kurul karar verebilir.

(3) Gündemde olmayan ve Genel Kurulca gündeme alınmayan hususlar müzakere edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları

Genel Kurulun toplanması ve toplantı yeter sayısı

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında üç yılda bir kez Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Genel Kurul, Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(2) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısı için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Toplantının açılışı ve başkanlık divanı seçimi

MADDE 8 – (1) Genel Kurul Başkanı toplantıyı açmadan önce yoklama yaptırır. Aranan çoğunluk sağlanmış ise toplantıyı açar. Başkanlık Divanı; işverenler, işçiler, kamu görevlileri, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil edecek birer üye olmak üzere, toplantıya katılan söz konusu kuruluşların temsilcileri arasından Genel Kurulca açık oyla seçilerek oluşturulur.

(2) Adaylar Genel Kurul Başkanına yazılı olarak başvurur. Başvuran adaylar Genel Kurul Başkanı tarafından ilan edilir. İlgili kuruluşlardan adaylar birden fazla ise seçim gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 9 – (1) Genel Kurulda her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

(2) Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(3) Genel Kurul Başkanının rüçhanlı oy hakkı yoktur. Oylarda eşitlik halinde konu bir daha Genel Kurul Başkanınca oya sunulur, eşitlik yine bozulmaz ise konu reddedilmiş sayılır.

(4) Oylama sonuçları Genel Kurul Başkanı tarafından toplantıda ilan edilir.

Genel Kurul görüşmeleri

MADDE 10 – (1) Genel Kurul görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:

a) Başkan, Kurumun bir önceki Genel Kurul tarihinden itibaren yapılan çalışmaları, kurumsal performans hedefleri ile finansal hedefleri ve bunlara ulaşılıp ulaşılamadığını, sorunlarını, raporların özetini içeren bir konuşma yapar.

b) Genel Kurul üyelerinden, raporlar ve öneriler hakkında konuşmak isteyenler adlarını ve temsil ettikleri kuruluşu Divan Başkanlığına bildirerek söz isterler.

c) Başkanlık Divanı başvuru sırasına göre söz verir. Yönetim Kurulu üyelerine öncelik tanınabilir.

ç) Genel Kurul Başkanı, görüşmelere başlamadan önce söz alanların adlarını okutur.

d) Usul hakkında söz isteyenlerin öncelik hakları vardır.

e) Sırası geldiği halde toplantıda bulunmayan üyelere diğer söz isteyenlerin konuşmalarından sonra söz verilir. Bu durumdaki üye yine yok ise söz hakkı düşer.

f) Bir konuşmacı söz sırasını diğerine verebilir. Bu durumda sırasını veren üye konuşmacının sırasını alır. Ancak sırasını verdiği kimse söz almak için daha önce kaydını yaptırmamış ise sırasını veren kişinin söz hakkı kalmaz.

g) Konuşmalar, Divan Başkanlığına veya Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır. Şahısları hedef alan konuşma yapılamaz.

ğ) Yazılı konuşma kürsüden okunur veya Genel Kurul Başkanının izni ile üyelerden birine okutturulabilir.

h) Görüşmeler sırasında, Yönetim Kurulu üyelerine soru sormak isteyen genel kurul temsilcileri sorularını kürsüye çıkmadan oturdukları yerlerinden sorabilirler.

ı) Kürsüde konuşan üyenin sözü ancak Divan Başkanı tarafından ve sadece konudan ayrılmamaya davet için veya (g) bendi gereğince kesilebilir. İki defa yapılan davete rağmen uyarıyı dikkate almayan veya süresini geçiren üyenin konuşması Divan Başkanı tarafından kesilir. Kaba ve kırıcı sözler söyleyen konuşmacı, Divan Başkanı tarafından nazik bir dille konuşmaya, buna riayet etmemekte ısrar halinde kürsüden ayrılmaya davet edilir.

i) Divan Başkanlığına gelen yazılı ve sözlü önergelerde kaba ve kırıcı kelimeler varsa Divan Başkanı gereken düzeltmelerin yapılması için önergeyi sahibine iade eder.

j) Genel Kurul temsilcilerinden her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak ettiklerini veya oy kullandıklarını tespit ettiklerinde önlem alınması için Divan Başkanından talepte bulunabilirler.

k) Görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar, bu sebeple çalışma düzeni kurulamaz ise Divan Başkanı toplantıya ara verileceğini ihtar eder. Buna rağmen bir düzelme olmaz ise Başkanlık Divanının diğer üyeleri ile istişare edilerek Genel Kurul kararı ile toplantı uygun bir saate ertelenebilir.

Konuşma süresi

MADDE 11 – (1) Bakan, Başkan, işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikası konfederasyonlarının, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ile tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların üye oldukları meslek kuruluşları ayrıca Kurumdan aylık ve gelir alanların üye olduğu kuruluş adına konuşan temsilcileri hariç olmak üzere, diğer temsilcilerin konuşma süreleri en çok 20 dakikadır. Ancak Genel Kurul kararı ile bu süre uzatılıp, kısaltılabilir.

Görüşmelerin yeterliliği

MADDE 12 – (1) Gündemdeki bir madde hakkında görüşmelerin yeterliliği, temsilcilerden birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile alınır.

(2) Konu hakkında aksi görüşün ortaya çıkması halinde bu görüş için en az iki temsilciye söz verilir. Bu sayının bulunamaması halinde bir temsilcinin konuşması yeterli kabul edilir.

Önergelerin tartışılması

MADDE 13 – (1) Bütün önergeler yazılı olarak Başkanlık Divanına verilir.

(2) Divan Başkanı, önergeler hakkında görüş ve eleştirilerini bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını tespit ederek görüşme açabileceği gibi, önergeyi doğrudan doğruya Genel Kurulun oyuna da sunabilir. Divan Başkanı, konuları aynı olan önergelerin birleştirilerek işleme alınmasına yetkilidir.

(3) Görüşme açılan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

Görüşmelerin ertelenmesi

MADDE 14 – (1) Görüşmeler;

a) Toplantı yeter sayısının bulunmaması,

b) Gündem maddelerinin bitirilememesi,

c) Genel Kurulca karar alınamaması,

hallerinde Divan Başkanınca bir sonraki çalışma gününe ertelenebilir.

Kararların saklanması

MADDE 15 – (1) Genel Kurulda alınan kararlar ve seçim sonuçları Divan Başkanı ve Divan Üyeleri tarafından imzalanır, gereği yapılmak ve saklanmak üzere Başkanlığa tutanak ile teslim edilir.

Komisyonların oluşumu

MADDE 16 – (1) Genel Kurulca, yapılacak çalışmalara ilişkin komisyonlar oluşturulabilir. Oluşturulacak Komisyonlar; işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikası konfederasyonları, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ile tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların üye oldukları meslek kuruluşları ayrıca Kurumdan aylık ve gelir almakta olanların üye olduğu kuruluş temsilcilerinden olmak üzere birer üyeden oluşur.

(2) Komisyonlar Başkanlarını kendileri seçer.

(3) Komisyonların üye sayıları gerekli görülürse Genel Kurulca çoğaltılabilir.

(4) Komisyonların konuları ile ilgili olarak oy kullanma hakkı olmaksızın Genel Kurul temsilcilerinden veya Kurum yetkililerinden faydalanma hususundaki istekleri imkânlar ölçüsünde yerine getirilir.

(5) Her komisyonun çalışmaları için gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla Kurum tarafından bir yetkili görevlendirilir.

Komisyon raporları üzerinde görüşmeler

MADDE 17 – (1) Komisyonlarca hazırlanarak Genel Kurula sunulan raporlar üzerinde görüşme açılır.

(2) Komisyon raporları üzerinde söz alanlara 10 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen usullere göre söz verilir.

(3) Komisyon raporları üzerindeki görüşmeler bittikten sonra tüm eleştiri ve diğer konular Başkanca cevaplandırılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

MADDE 18 – (1) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri; işverenler, işçiler, kamu görevlileri, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsilen birer üye olmak üzere, Genel Kurulda bu kuruluşların kendi temsilcileri tarafından seçilir.

(2) Adaylar Başkanlık Divanına gündemin ilgili maddesine sıra geldiğinde yazılı olarak başvurur.

(3) Başvuran adaylar Genel Kurul Başkanı tarafından ilan edilir.

(4) İlgili kuruluşların temsilcileri Yönetim Kuruluna asil üye olacak kendi temsilcisini gizli oy, açık tasnif usulüne göre seçer ve oy çokluğu ile karar verilir.

(5) Seçilen her Yönetim Kurulu üyesi için aynı usulle bir yedek üye seçilir.

(6) Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Seçim dönemi içerisinde herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerine, aynı usulle seçilmiş bulunan yedek üye Başkanlık tebligatı ile getirilir. Bu şekilde göreve gelen üye yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kuruluna seçilen üyenin göreve başlaması

MADDE 19 – (1) Seçim sonuçları Yönetim Kurulu Başkanına, seçilen üyelere ve üyelerin bağlı bulunduğu en yüksek kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip seçilen üyeler 15 gün içinde göreve başlar. Bildirimin gecikmesi, seçilen üyelerin göreve başlamasını geciktirmez.

Genel Kurulda oylama usulleri

MADDE 20 – (1) Usul kararları ile Genel Kurulun uygun göreceği konuları incelemekle görevli komisyon üyelerinin seçimi açık oylama ile yapılır. Komisyon üyelerinin seçiminde birden fazla aday bulunması halinde seçimler gizli oy ile açık tasnif usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir.

(2) Gizli oylama aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır:

a) Oy vermeye yetkili temsilciler, üyelik için adaylardan tercih ettiği ismi bir kâğıda yazarak zarfladıktan sonra Başkanlık Divanı ve oy sayım kurulunun huzurunda üyelik yetki belgelerini de ibraz ederek sandığa atarlar. Yetkili temsilciler yedek üyenin seçiminde de aynı usulle tercihlerini belirtirler.

b) Oyunu kullanan üye, üyeler listesindeki isminin hizasını imzalar.

c) Oylama bittikten sonra kaç oy verildiğinin tespitini müteakip, sayıma geçilir.

ç) Sayım açık olarak ve hazır bulunanların önünde yapılır.

d) Adaylar arasından en çok oy alan seçilir.

Oy sayım kurulunun seçimi ve çalışma şekli

MADDE 21 – (1) Oy sayım kurulu; işverenler, işçiler, kamu görevlileri, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil edecek birer üye olmak üzere Genel Kurulca seçilecek 6 üyeden oluşur. Her kuruluştan birer üye de gözcü olarak bulunabilir.

(2) Oy sayım kurulu, sayım işlerini Başkanlık Divanının gözetimi altında yapar.

(3) Seçim ve sayım sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

(4) Tutanak, oy sayım kurulu üyeleri, gözcüler ve Başkanlık Divanınca imzalandıktan sonra sonuçlar açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapılacak giderlerin karşılanması

MADDE 22 – (1) Genel Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 8/7/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.