Bilindiği üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla yapılmaktadır.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 99779835-202.99-E. 11899985

Tarih: 14/09/2018

Konu : E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri Bildirgesi” başlıklı 27 nci maddesinde,

“İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.”

denilmek suretiyle, gerek yasal süresi içerisinde gerekse yasal süresi dışında Kuruma gönderilen işyeri bildirgelerine ilişkin bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiş olup, buna bağlı olarak yasal süresi geçmiş işyeri bildirgelerinin de işverenlerce internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.

Yine yapılan düzenlemeyle, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan “e-Sigorta Kullanıcısı Bilgileri” kısmının doldurulmasıyla yapılabilecek ve e-Bildirge aktivasyon işlemleri işverenlerce/yöneticilerce/kullanıcılarca “e-Sigorta Sözleşmesi” nin e-Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Ancak, söz konusu işlemlerin e-Devlet vasıtasıyla yapılabilmesi için, tüzel özel işyerleri yönüyle sisteme kaydedilen tüm yöneticilerinin, adi ortaklık/iş ortaklığı işyerleri yönüyle sisteme kaydedilen tüm işverenlerin/ortakların gerçek kişi olması gerekmektedir.Aksi halde aktivasyon işlemleri, e-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvuru formu ve e-Sigorta sözleşmesinin imzalanarak ilgili üniteye verilmek suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

Buna göre, e-Bildirge aktivasyon işlemlerinin sistem üzerinden yapılarak e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresinin ilgiliye e-Devlet vasıtasıyla gösterilebilmesi için,

1- İşyeri tescil işleminin gerçekleştirilmesini müteakip,

-Gerçek kişi işyerleri için işverenin,

-Tüzel kamu işyerleri için yöneticinin,

-Tüzel özel işyerleri için tescil aşamasında sisteme kaydedilmiş tüm yöneticilerin,

-Adi ortaklık/İş ortaklığı işyerleri için tüm işverenlerin/ortakların,

-Apartman yönetimi işyerleri için yöneticinin,

e-Devlet ekranlarında “e-Sigorta Sözleşmesi” gösterilecek ve onaylanıp kabul edilmesi halinde kullanıcı kodu ve şifresi yetkilendirilen kullanıcının e-Devlet ekranında gösterilecektir.

Tamamı İçin Tıklayınız