6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi uyarınca icra edilen milli tahkim yargılaması kapsamında ve anılan tarihten sonra verilen hakem kararlarına karşı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533’üncü maddesinde düzenlenen temyiz kanun yoluna değil. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 439’uncu maddesi uyarınca iptal davası açılması yoluna başvurulabilir.

YARGITAY

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI

ESAS NO : 2016/2

KARAR NO : 2018/4

ÖZET: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi uyarınca icra edilen milli tahkim yargılaması kapsamında ve anılan tarihten sonra verilen hakem kararlarına karşı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533’üncü maddesinde düzenlenen temyiz kanun yoluna değil. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 439’uncu maddesi uyarınca iptal davası açılması yoluna başvurulabilir.

I- GİRİŞ

A- İçtihatları Birleştirme Başvurusu

Av. Mehmet Ali Alan. Av. Doç. Dr. Mustafa Serdar Özbek ve Karadeniz Holding AŞ. vekili Av. A. Temel Özatay. Birinci Başkanlığa sundukları dilekçeler ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi uyarınca icra edilen tahkim yargılaması kapsamında ve anılan tarihten sonra verilen hakem kararlarına karşı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533’üncü maddesinde düzenlenen temyiz yoluna mı. yoksa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 439’uncu maddesi uyarınca iptal davası açılması yoluna mı başvurulacağı konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 11., 13.. 15.. 19. ve 23. Hukuk Dairelerinin içtihatları arasında çelişki bulunduğunu belirterek, içtihatların birleştirilmesini talep etmiştir.

B- İçtihatları Birleştirmenin Konusu

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 03.03.2016 gün ve 74 sayılı kararında 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 16’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre içtihatların Yargıtay Büyük Genel Kurulunca birleştirilmesine karar verilmiş ise de. Raportör Üye Dr. Şanver Keleş’in raporunu sunmasından sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığının da görüş yazısı üzerine, konuyla ilgili olarak yapılan 13.03.2018 günlü görüşmede dilekçe sahiplerinin çelişkili olduğunu ileri sürdükleri kararların değerlendirilmesinde. Hukuk Genel Kurulunun 22.02.2012 gün ve 2011/19-735 E.2012/93 K. sayılı kararının tahkim itirazının ıslah yolu ile ileri sürülmesine; 12.11.2012 gün ve 2012/9-1170 E.2012/1172 K. sayılı kararının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde açılan davalar bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğünden sonra gider avansı alınıp alınmayacağına ve nihayet 18.10.2006 gün ve 2006/15-609 E.2006/656 K. ile 18.07.2007 gün ve 2007/15-444 E.2007/554 K. sayılı kararların ise 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile ilgili olduğu gözetilerek bunların konularının eldeki uyuşmazlıkla ilgili olmadığı sonucuna varılarak, içtihatları birleştirme konusu ”6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi uyarınca icra edilen milli tahkim yargılaması kapsamında ve anılan tarihten sonra verilen hakem kararlarına karşı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533’üncü maddesinde düzenlenen temyiz yoluna mı, yoksa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 439’uncu maddesi uyarınca iptal davası açılması yoluna mı başvurulacağı” şeklinde belirlenmiş ve Yargıtay Kanunu’nun 15’inci maddesinin 2/c bendi uyarınca görevli merciin de İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu olduğuna 88 sayı ile karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız