Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30535

Karar Sayısı: 91

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanını” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 32 nci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.