Üretici üründe tespit edilen güvensizliğin veya uygunsuzluğun düzeltilebilir olduğunu kanıtlayan belgeler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne başvurur. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılır.

12 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30533 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin adı “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını”, (ı) bendinde yer alan “Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini” ibaresi “Sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini”, (i) bendinde yer alan “Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlerini” ibaresi “Sanayi ve teknoloji il müdürlerini” ve (ö) bendinde geçen “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısını,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Güvensizlik ve ürünün teknik düzenlemesinde yer alan diğer önlemler

MADDE 10 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,

b) Piyasada bulunan ürünlerin toplatılması,

c) Gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması,

ç) Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi, kararlarından uygun olanlar orantılılık ilkesi gözetilerek verilir.

(2) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından güvenli olmasına rağmen teknik düzenlemesine aykırı olduğu tespit edilen ürünler için; ürünün teknik düzenlemesinde yer alan önlemler uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan önlem kararları alınmadan önce üretici ve/veya dağıtıcı durum hakkında görüşlerini almak üzere tebligatla bilgilendirilir. Üretici ve/veya dağıtıcı tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren on gün içerisinde savunma hakkını kullanır ve ilgili Genel Müdürlüğe yazılı olarak cevap verir.

a) İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının tehlikede olduğu acil hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Savunma hakkı verilmeden bir karar alınması halinde, üretici ve/veya dağıtıcıya cevap verebilme fırsatı sonradan tanınabilir.

b) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca Bakanlıkça alınması öngörülen ya da alınan önlemler, üretici ve/veya dağıtıcının cevabı veya sağlayacağı bilgi ve belge neticesinde gözden geçirilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca hakkında önlem uygulanan ürünün güvenli veya uygun hale getirilmesinin mümkün olduğu durumlarda;

a) Üretici üründe tespit edilen güvensizliğin veya uygunsuzluğun düzeltilebilir olduğunu kanıtlayan belgeler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne başvurur. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılır.

b) İl müdürlüğü, üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planını gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere güvensizliğin veya uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verir.

c) Düzeltilebilir güvensizliğin veya uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda güvensizliğin veya uygunsuzluğun üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

ç) İl müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük; düzeltme işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri esnasında gözlemci bulundurabilir, ihtiyaç duyulması durumunda düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir. Düzeltme faaliyeti sonucunda, güvenli veya uygun hale getirildiği il müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük değerlendirmesine sunulmayan ürün, piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.

(5) Üretici, risk altındaki kişilerin tamamının tespit edilemediği durumda birinci ve ikinci fıkrada belirtilen önlemler ile ilgili risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi ve bu kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren duyuruyu on gün içinde sağlar.

a) Duyuruda asgari olarak; üreticinin unvanının, ürünü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özelliklerinin, mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafının, alınan önlemin, önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifinin, ürünün taşıdığı risklerle ilgili bilgilerin, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemlerin ve ürünün iade edileceği yerlerin veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderilebileceği adreslerin bulunması zorunludur.

b) Duyuru üretici tarafından; ulusal düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde yayınlanması veya ulusal düzeyde dağıtımı yapılan bir gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesi veya en az altı ay süreyle internet sitesinde bulundurulması şartıyla internet sitesinde yapılabilir.

c) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde olması ve yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır.

ç) İl müdürlüğü üretici tarafından yapılan duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmaz ya da yetersiz görürse veya hiç duyuru yapılmaz ise masrafları üreticiden tahsil edilmek üzere duyuru metninin ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesini sağlar.

d) Üreticiye ulaşılamaması durumunda Bakanlık kendi internet sayfasında duyuruyu yapar.

e) Bakanlık, risk altındaki kişilerin tamamının tespit edilemediği durumda alınan önlem ve ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgileri kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde kendi internet sayfasında duyurur.

(6) Bakanlık tarafından verilen kararların gerekleri bu kararların tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde üretici tarafından yerine getirilir ve yerine getirildiği belgelenir. Üretici bu faaliyetlerden doğan her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür.

(7) Duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla;

a) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

b) Güvenli olmasına rağmen ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için; Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(8) Üründeki güvensizliğin veya uygunsuzluğun düzeltilmemesi halinde veya düzeltilmesi imkansız olan ürünler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak üreticinin belirleyeceği yerde ve yöntemle il müdürlüğü denetim personelinin gözetiminde bertaraf edilir. İl müdürlüğünce, bertaraf edilen ürün miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edildiğini, bertaraf yerini, tarihini ve tarafların yetkililerinin ad ve soyadlarını içeren “Ürün Bertaraf Tutanağı” düzenlenir.

(9) İl müdürlüğü birinci ve ikinci fıkra uyarınca uygulanacak önlemlerin yerine getirilmesini sağlar, bu kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder; üretici tarafından yapılan işlemlerle ilgili belgeleri ikişer aylık dönemlerle düzenli olarak ilgili Genel Müdürlüğe sunar.

(10) Bu madde, teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlere de uygulanır.

(11) Bu maddede belirtilen önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen üretici, faaliyetlerin Bakanlık tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Masraflar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) PGD sırasında düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği Bakanlıkça belirlenir.

(2) PGD sırasında düzenlenecek tutanaklar elektronik ortamda düzenlenebilir ve kayıt altına alınabilir.

(3) Elektronik ortamda düzenlenen tutanaklar elektronik imza araçları ile imzalanır. Tutanakların elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda tutanağı temsil eden ve tutanak muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.

(4) Bakanlık, elektronik ortamda kayıt altına alınan tutanaklar ile üçüncü fıkrada belirtilen formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalanması usul ve esaslarını belirlemeye, bunları internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(5) Uygunluk teyidi olan denetimlerde, talep edilmesi halinde üçüncü fıkrada belirtilen form imzalanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “çıkan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile haklı gerekçeler ile denetim görevini yerine getiremeyecek personel” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük, belirlenen performans ölçütlerini değerlendirerek denetim personelinin performansını tespit eder. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan personelin kimliğinin iptal edilmesini Komisyona önerir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle kendilerine getirilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu; Bakan Yardımcısı başkanlığında; Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Birinci Hukuk Müşavirinden oluşur. Gerekli görülmesi halinde, Komisyona diğer hizmet birim amirleri davet edilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilgili genel müdür,” ibareleriyle dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkraya “il müdürlüğü” ibaresinden önce gelmek üzere “üreticinin bulunduğu yerdeki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2012 28429

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 25/2/2014 28924
2- 16/5/2015 29357