9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “genel kanuni yedek akçeler ile” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

01 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30522

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “genel kanuni yedek akçeler ile” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan” ibaresi “varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara payları oranında” ibaresi “sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ikinci fıkra hükümleri dikkate alınarak” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “alınmadan” ibaresi “alınarak” şeklinde ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kâra katılan” ibaresi “ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ARA DÖNEM KÂRI________________________________

Vergiler (-)_________________________________

NET ARA DÖNEM KÂRI_____________________________

Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)_____________________

1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler1 (-)__________________________

İsteğe Bağlı Yedek Akçeler2 (-)___________________________

İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)

Sözleşmede Ortaklar Dışında Kâra Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan

Tutar* (-)__________________________________

Varsa Daha Önceki Ara Dönemlerde Ödenen Kâr Payı Avansı Tutarı (-)____________

KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR_____________________

Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)____________________

DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI________________

2.  Tertip Kanuni Yedek Akçeler(-)__________________________

ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI