Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum 57 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 57 Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağ…

 

 

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57)

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum 57

31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30521

Karar Sayısı: 57

Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun ek 1 inci ve geçici 20 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/8/2018 TARİHLİ VE 57 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde, birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde, birinci fıkrasının (j) bendinin (i), (iv), (vii) ve (x) numaralı alt bentlerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “Posta ve Telgraf Teşkilatı’nı” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş’yi” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut (t) bendi yürürlükten kaldırılarak sonra gelen bentler, (t) ile başlamak üzere yeniden teselsül ettirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ve “Borsa” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Borsa” ve “İstanbul Altın Borsasında” ibareleri sırasıyla “Borsa İstanbul A.Ş.” ve “Borsa İstanbul A.Ş.’de” şeklinde, (d) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsasında”, “Borsa’da” ve “Borsa” ibareleri sırasıyla “Borsa İstanbul A.Ş.’de”, “Borsa İstanbul A.Ş.’de” ve “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “Başkanlığınca” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Hazine” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 17/A maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 18 inci maddesinin dördüncü paragrafında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 28 inci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Kararın;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde, birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsasını” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’yi” şeklinde, (ı) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası’nın” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’nin” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsasına” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’ye” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 11/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca şeklinde değiştirilmiştir.

f) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanını” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Hazine” şeklinde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere “b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,” şeklinde yeni bir bent eklenerek diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinin (2), (3), (7), (8), (9), (10), (11) ve (15) numaralı alt bentlerinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu Kararları” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararları” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararlan” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararları” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, üçüncü fıkras(Ş.Abacı)ında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Hazine” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir. https://goo.gl/RkqgJX

MADDE 4- 5/2/2014 tarihli ve 2014/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararın;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanını” şeklinde, (h) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılıp aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere “c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,” şeklinde yeni bir bent eklenerek mezkûr fıkranın bent numaraları bu çerçevede yeniden teselsül ettirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde, birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlığın” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5– 9/4/2018 tarihli ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Kararın;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlığın” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanını” şeklinde, birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılıp aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere “b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,” şeklinde yeni bir bent eklenerek mezkûr fıkranın bent numaraları bu çerçevede yeniden teselsül ettirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”, “Müsteşarlığın” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Bakanlık”, “Bakanlığın” ve “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 7 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlığın” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.