Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Sayı : 96884937-421….

 

 

Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı

Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 96884937-421.99

Konu : Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı

GENELGE

(2018/1)

7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 15 inci maddesi ile 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulabilir. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilebilir. ”

“Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların kayıt edilecekleri oda ile bu odaların çalışma bölgesi Bakanlık tarafından belirlenir. ”

Bahse konu düzenleme ile gerek Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların, 5362 sayılı Kanun gereği il merkezindeki odalara kayıt edilmeleri nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve iş kaybının bertaraf edilmesi gerekse büyükşehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube de kurulmamış esnaf ve sanatkârların oda kaydında yaşanan sorunları önleyebilmek amacıyla oda bulunmayan ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların kaydolacağı odanın Bakanlıkça tespit edilmesi öngörülmüştür.

Bu itibarla, esnaf ve sanatkârlar odası bulunmayan büyükşehir statüsündeki iller ile diğer illere bağlı ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların kayıt edilecekleri odaların Bakanlık tarafından belirlenmesinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanacaktır.

(A) Büyükşehir statüsündeki illerde oda kayıtları

Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde, çalışma bölgesi ilçenin idari sınırları olan oda bulunmaması halinde, esnaf ve sanatkârların kayıtlarının hangi oda tarafından tutulacağı, 5362 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile geçici 8 inci maddesi uyarınca, oda bulunmayan ilçenin yakın ilçelere olan mesafesi ve ulaşım imkânları göz önünde bulundurularak ve ilgili esnaf ve sanatkar odaları birliği görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecektir.

Esnaf ve sanatkârların yeni oda kayıtları; tercih dilekçeleri alınmak suretiyle, Bakanlıkça belirlenecek en yakın ilçedeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa karma odaya, karma oda yoksa meslekleriyle ilgili en yakın odaya yahut büyükşehir il merkezlerinde kurulu meslekleriyle uyumlu ihtisas odasına yapılacaktır.

Büyükşehir il merkezlerinde kurulu ihtisas odasına kayıtlı esnaf ve sanatkârların talep etmeleri halinde, başvuru dilekçelerine istinaden kayıtları ilgili sicil müdürlüğünce Bakanlığımızca belirlenen en yakın ilçe odasına aktarılacaktır.

(B) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde oda kayıtları

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde oda bulunmaması durumunda, esnaf ve sanatkârların kayıtları, ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğince bu ilçelerde açılacak şubede tutulacaktır.

Oda bulunmayan ilçelerde birlik tarafından şube kurulmamış ise, şube kuruluncaya kadar esnaf ve sanatkârların kayıtlarının hangi oda tarafından tutulacağı, Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca oda bulunmayan ilçenin merkeze veya yakın ilçelere olan mesafesi ve ulaşım imkânları göz önünde bulundurularak hazırlanan birliğin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecektir.

Şubelerde, personel eksikliği vb. nedenlerle hizmet verilememesi yahut şube hizmet biriminin fiziki olarak mevcut olmaması halinde, Bakanlıkça eksiklikler giderilmesi hususunda birliğe makul bir süre verilecektir. Bakanlıkça verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise şubeye kayıtlı esnaf ve sanatkârların kayıtları, sicil müdürlüğünce Bakanlıkça belirlenecek ilçedeki ilgili odaya aktarılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bülent TÜFENKCİ

Bakan