SGK Genelgesi 2018/24 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı : 72044944-640-E.6691182 Tarih: 27/06/2018 Konu : Rücu alacakların…

 

 

SGK Genelgesi 2018/24 (Yapılandırma)

SGK Genelgesi 2018/24

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 72044944-640-E.6691182

Tarih: 27/06/2018

Konu : Rücu alacaklarının 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması

GENELGE

2018/24

Bilindiği üzere, 11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun “Diğer hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının; “İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.” hükmü ile,

Yedinci fıkrasının; “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.” hükmü uyarınca yapılandırma işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Görüldüğü üzere, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında hangi Kanun maddeleri kapsamındaki borçların yapılandırılabileceği sayma yolu ile tek tek belirtilmiş olup, bu maddede 506 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesine yer verilmediğinden, bu borçlar yapılandırmaya tabi değildir.

7143 sayılı Kanun hükümleri, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen yapılandırma kanunlarına görerög 18/05/2018 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile rücu davası açılmış olma şartı aranmaksızın, işverenlerin ve üçüncü şahısların 5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76 ncı, 506 sayılı Kanunun mülga 10, 26, 27 ve 28 inci, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü, 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddeleri gereğince Kurumumuza ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçlarının yapılandırma kapsamında olduğu düzenlendiğinden,

5510 sayılı Kanunun 14, 21, 23, 39 ve 76 ncı, 506 sayılı Kanunun mülga 10, 26, 27 ve 28 inci, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddelerinden kaynaklanan ancak Kurumumuz tarafından rücu davasına konu edilmemiş olan veya dava açılmış ise de mahkeme tarafından karar verilmemiş olan durumlarda; alacağın tamamını (yani % 100 kusur oranında bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamını) kabul ederek, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talep eden ve kabule dair yazılı beyan alınan borçluların borçları anılan Kanun uyarınca yapılandırılabilecektir.

İlgililerce, rücu davalarında % 100 kusur oranı üzerinden Kurum alacağının tamamının (bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ( Ş A b a c ı ) ve masrafların tamamının) ödenmesinin kabul edildiği, bu alacaklara ilişkin olarak Kurumumuzun davacı olduğu durumlarda; 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin rücu alacaklarına ilişkin altıncı fıkrası uyarınca yapılandırma taleplerinin yanında borçluların davayı kabul etme şartı aranmadığından, mahkemeye ilgililerin 7143 sayılı Kanun uyarınca alacağın tamamı üzerinden ödeme taahhüdünde bulundukları ve yapılandırma talep ettikleri bildirilerek, ödemenin sonucunun bekletici mesele yapılmasına karar verilmesinin istenilmesi, ancak zamanaşımı yönünden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

7143 sayılı Kanun kapsamında olan, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak kısmi açılan rücuan alacak davalarının karara çıkıp kesinleşmesi halinde, kesinleşen kusur durumuna göre bakiye Kurum alacağının tahsili için açılan ve derdest olan davalarda, kesinleşen kusur durumuna göre Kurum alacağı belli ve sabit olduğundan, bu nitelikteki derdest davalarda davalıların, davayı kabul ederek 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunmaları durumunda, davaya konu Kurum alacağı yapılandırılabilecektir.

7143 sayılı Kanun kapsamındaki rücu alacakları için Kurum zararlarının tahsilini teminen mahkeme yoluna gidilmeksizin doğrudan icra yoluna başvurulması ve dosya borcuna itiraz edilmeyerek (menfi tespit davası da yoktur) tahakkukunun tamamlanmış olması halinde, ilgililerin yapılandırma taleplerine ilişkin olarak, icra takibi yapılan rücu alacakları için ilgililerce Kurum alacağının tamamının (bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamı) ödenmesinin kabul edilmesi halinde yapılandırma talepleri kabul edilebilecek olup, bu sebeple kesinleşen icra takibinde Kurum alacağının tamamının istenmiş olması, kist icra takibi yapılmış olması halinde ise ilgilinin Kurum alacağımızın tamamını ödemeyi kabul etmesi halinde yapılandırma söz konusu olabilecektir.

7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünden yararlanılabilmesi için, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca;

– 31/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar, rücu alacağımızın tahsilatını takip eden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, ekte yer alan formla birlikte başvuruda bulunmaları,

– Peşin ödeme yolunu tercih etmiş borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31/08/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılandırılan borçların tamamını ödemeleri, https://goo.gl/RkqgJX

– Taksitli ödeme yolunu tercih etmiş borçluların ise, ödenecek tutarların ilk taksitini, anılan Kanunun yayımı tarihini (Mayıs ayını) izleyen üçüncü aydan (Ağustos ayından) başlamak üzere en geç 31/08/2018 tarihine kadar, kalan taksitlerini ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

gerekmektedir.

Öte yandan, mahkeme masrafları/icra masrafları ile vekalet ücretleri 7143 sayılı Kanun kapsamında yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler HUYAP Dava Mütalaa ve İcra Programı üzerinden takip ve tahsil edilecektir.

Bilgi edinilmesini, yukarıda belirtilen hususlara ve 06/06/2018 tarihli ve 2018-19 sayılı Genelgede düzenlenen hükümlere titizlikle riayet edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını, tereddüt edilen hususlarda Hukuk Müşavirliğinden talimat alınmasını rica ederim.

Dilekçe İçin Tıklayınız

4-AÇIKLAMALAR

1- Başvuru formu, en geç 31/7/2018 tarihine kadar tahsilatı takip eden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3- Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4- Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2018 tarihine kadar ödenmesi şarttır.

5- Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit (Ş.Abacı) için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 31/8//2018 tarihinde sona erecektir.

6- İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince yirmidört eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

7- Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda aylık dönemler halinde olmak üzere altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için %36,1, yüzkırkdört eşit taksit için %70,3 taksitlendirme farkı ilave edilerek azami yüz kırk dört eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.

8- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir. (Kanundaki istisnalar saklı kalmak üzere)

9- Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

10- Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31/8/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.