SGK Genelgesi 2018/23 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206-E. 6420811 Tarih: 22/06/2018 Konu :…

 

 

SGK Genelgesi 2018/23

SGK Genelgesi 2018/23

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 40071718-206-E. 6420811

Tarih: 22/06/2018

Konu : 5510 sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

GENELGE

2018/23

1 – Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Kanunun 24 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 76 ncı madde eklenmiştir.

Geçici 76 ncı maddede; “Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir, ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. ”

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 76 ncı maddeyle, köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kurama kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31/5/2018 tarihi ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

2 – Kapsamdaki Sigortalılar

31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

-Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

-Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,

-Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

-Kurumumuza olan borçları 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,

-Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 76 ncı madde kapsamında sayılacaktır.

3- Sigortalılığın Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31/7/2018 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları,

İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla,

Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla,

durdurulacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/6/2015 tarihinde sigortalılığı başlayan ve sigortalılığı kesintisiz devam eden, 31/7/2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 1/8/2018 tarihinde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 36 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nın sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi olan 1/6/2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin ve sigortalılığının devam etmesi nedeniyle, program tarafından 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12/5/2015 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin, değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte, tecil ve taksitlendirmesinin olmadığı, 6736 sayılı Kanundan ise yararlandığı, 31/5/2018 tarihi itibarıyla 15 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda

(B)’nin sigortalılığı, program aracılığıyla 28/2/2017 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, program aracılığıyla durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

İki aylık ödeme süresinin sonunda, prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların, tecil ve taksitlendirmesi ile yapılandırması ihlale girip iptal işlemleri yapılmamış veya yapılandırmadan ödedikleri kadar yararlanmış olan sigortalıların ise program aracılığıyla 31/5/2018 tarihi itibarıyla (77) sanal terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 31/5/2018 tarihi itibarıyla (77) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları aktif olanların, program aracılığıyla 1/6/2018 itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılığı (77) sanal terk ile durdurulan sigortalıların (06) kodu da sanal olacak olup, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince sanal terklerin gerçek terklere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Örnek 3: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12/5/2015 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin, değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte, 6736 sayılı Kanundan ödediği kadar yararlandığı ve 31/5/2018 tarihi itibarıyla 18 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı, program aracılığıyla 31/5/2018 tarihi itibarıyla (77) sanal terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılıkları (77) sanal terk koduyla durdurulanların, daha sonra sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine değişik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde, aşağıda yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda (77) sanal terk kodu (76) gerçek terk koduna dönüştürülecektir.

3.1. İki Aylık Ödeme Süresi Beklenilmeksizin Talebe İstinaden Sigortalılığın Durdurulması

Geçici 76 ncı maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden 1/6/2018 – 31/7/2018 tarihleri arasında sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalı ve hak sahiplerinin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılığın durdurulmasından önce, ileride yaşanması muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakışan hizmet sürelerine ilişkin prim transferiyle ilgili işlemleri ve varsa diğer işlemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb) tamamlanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyetine istinaden 1/6/2015 tarihinde sigortalılığı başlayan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 31/5/2018 tarihi itibarıyla 36 ay prim borcu bulunmaktadır. Geçici 76 ncı maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 5/7/2018 tarihinde müracaat eden (A)’nın sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyetine istinaden 1/5/2015 tarihinde sigortalılığı başlayan sigortalı (B)’nin ödemeleri aşağıdaki gibidir.

Ödeme Türü

Ödeme Tarihi

Ödeme Tutarı

1

15/9/2015 2.175.00

1

13/1/2016 2.307.00

31/5/2018 tarihi itibarıyla 28 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 9/7/2018 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31/1/2016 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 3: Şirket ortaklığı kaydına istinaden 10/6/2015 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 5/3/2018 tarihinde sona eren sigortalı (C)’nin ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ödeme Türü

Ödeme Tarihi

Ödeme Tutarı

1

15/10/2015 750

1

13/10/2016 500

1

30/12/2016 450

1

15/10/2017 1000

31/5/2018 tarihi itibarıyla 29 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 6/7/2018 tarihinde müracaat eden

(C) ’nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/9/2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır.

Örnek 4: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/1/2000 tarihinde başlayan, 1/5/2008 tarihinden sonraki ödemeleri 30/6/2017 tarihine kadar düzenli devam eden ve bu tarihten sonra herhangi bir prim ödemesinde bulunmayan sigortalı

(D) ’nin terk tarihi ve kodları aşağıdaki gibidir.

Terk Tarihi

Terk Kodu

30/4/2000

19

1/5/2008

06

31/5/2018 tarihi itibarıyla 11 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-l’de (Ş.Abacı) yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12/6/2018 tarihinde müracaat eden (D)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30/6/2017 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, tarımsal faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 5: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/10/2001 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmayan sigortalı (E)’nin sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (19) terk koduyla durdurulmuş ve 1/5/2008 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmış, 1/5/2008 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı 1/5/2008 tarihi itibarıyla (63) terk koduyla durdurulmuş, 1/5/2015 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmış, 1/5/2015 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı 1/5/2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacak ve 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Diğer taraftan durdurma talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin 31/7/2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde bir defaya mahsus durdurma talebinden vazgeçerek Kurumumuza olan borçlarını yapılandırmaları ya da peşin olarak ödemeleri mümkündür.

Talep tarihine kadar yapılan ödemeler 1/6/2018 tarihinden önceki prim borçlarına mahsup edilecektir.

Örnek 6: 18/6/2018 tarihinde bir ödemesi olan aktif sigortalının 19/6/2018 tarihinde durdurma talebinde bulunması halinde 18/6/2018 tarihinde yaptığı ödeme de 1/6/2018 öncesine mahsup edilerek (76) terki yüklenecek ve 1/6/2018 tarihine (06) yeniden sigortalılık kodu verilecektir. Bu sigortalının Haziran ayı primi teşvikli tahakkuk edecek ve kalan fazla ödemesi bulunması halinde bu ödeme Haziran ayı prim borcuna mahsup edilecektir.

3.2. 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar Kapsamında Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılıklarının Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 6552, 6736, 7020 veya 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırması devam edenler, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. Yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden öncelikle varsa yapılandırma kapsamında ödedikleri tutarlar (1) prim ödeme türüne alınacak ve yapılandırmaları iptal edilerek, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

Diğer taraftan, yapılandırmaları devam ederken yapılandırmalarını iptal ettirip sigortalılıkları durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapılandırma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek 1: 16/7/2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), 19/9/2016 tarihinde sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek prim borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuştur. Yapılandırma kapsamında taksitlerini düzenli ödeyen sigortalı (B), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 18/7/2018 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (B)’nın, yapılandırma taksiti olarak ödediği tutarlar (1) prim ödeme türüne alındıktan ve yapılandırması iptal edilmesinden sonra, sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Örnek 2: 15/10/2007 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık tescili yapılan sigortalı (A) 9/6/2017 tarihinde mevcut prim borçlarının 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması talebi ile başvuruda bulunmuştur. Daha sonra yapılandırma kapsamında taksitlerini düzenli ödeyen sigortalı (A), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 13/7/2018 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir. https://goo.gl/RkqgJX

Sigortalı (A)’nın, yapılandırma taksiti olarak ödediği tutarlar (1) prim ödeme türüne alındıktan ve yapılandırması iptal edilmesinden sonra, sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla durdurulacaktır.

Örnek 3: 15/10/2015 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık tescili yapılan sigortalı (A), 11/6/2018 tarihinde mevcut prim borçlarının 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre 18 taksit ile yapılandırılması talebi ile başvuruda bulunmuştur. 15/7/2018 tarihinde ilk taksitini ödeyen sigortalının 15/7/2018 tarihi ve sonrası bir tarihte Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmiştir.

Sigortalı (A)’nın, yapılandırma kapsamında ödediği tutarlar (1) prim ödeme türüne alındıktan ve yapılandırması iptal edildikten sonra, sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinin peşin (talebi taksitli olup, yapılandırma borcunu durdurma talep tarihinden önce peşin olarak ödeyenlerde dahil) olduğu ve ilgili tutarı da süresinde ödeyerek 7143 sayılı yapılandırma Kanunundan yararlanması durumunda 31/3/2018 öncesine ait hizmet için durdurma talebi alınmayacaktır. Ancak, 1/4/2018 ve sonrası dönemler için durdurma talebinde bulunması halinde ise 31/3/2018 tarihine (76) terki, yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

7143 sayılı Kanundan peşin ödeyerek yararlanan ve kapsama girmeyen 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait primlerin 31/7/2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 1/8/2018 tarihinde sistem tarafından 31/3/2018 tarihine (76) terk kodu yüklenecektir.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3. Prim Borçlarını 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirenlerin Sigortalılıklarının Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, Kurumumuza olan prim borçlarını bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenler ile tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamış olanların, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek tecil ve taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri halinde, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

3.3.1 Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi Bozulmamış Olanlar

Bu durumda olan sigortalıların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi silinerek, ödenen peşinat ile taksit tutarları (1) prim ödeme türüne alınacaktır.

Örnek 1: 15/7/2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (A), prim borçlarını 18/8/2017 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle tecil ve taksitlendirmiş, 2018/4 üncü aya kadar olan taksitleri ile cari ay primlerini süresinde ödemiştir. 48 inci madde tecil ve taksitlendirmesi devam eden sigortalı (A), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 25/6/2018 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Öncelikle, ihlale girmemiş ve devam eden 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi silinecek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu işlemden sonra sigortalı (A)’nın sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3.2 Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi İhlale Girmiş Olanlar

6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi ihlale girenlerin (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) öncelikle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Örnek 1: 6/7/2006 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), prim borçlarını 17/2/2017 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2017/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu ayda ödenmesi gereken taksitler ile cari ay primlerini zamanında ödemiş ancak, 2017/11 ve 12 nci ayda ödemesi gereken taksitlerini 31/1/2018 tarihine kadar ödemediği için tecil ve taksitlendirmesi 1/2/2018 tarihinde ihlale girmiştir. Sigortalı (B), Ek-l’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 13/7/2018 tarihinde müracaat ederek sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebinin ihlale girmiş olması nedeniyle, öncelikle 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek, sistem tarafından irat kaydı yapıldıktan sonra sigortalı (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi geçerli olan, 31/7/2018 tarihine kadar sigortalılığının durdurulması talebinde bulunmayan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi 1/8/2018 tarihinden sonra ihlale giren sigortalıların, tecil ve taksitlendirmeleri ihlale girdiği tarihte iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları (76) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır. moc.eyilamola

4- (77) Sanal Terk Kodunun (76) Gerçek Terk Koduna Dönüştürülmesi

Program tarafından (77) sanal terk koduyla sigortalılığı durdurulanların, bu genelgenin 3.1,

3.2 ve 3.3 üncü bölümlerinde yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda gerçek terk tarihi belirlenecek ve (77) sanal terk kodu kaldırılarak (76) gerçek terk kodu işlenecektir.

5 – Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması

Geçici 76 ncı maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibarıyla yeniden başlatılır.” hükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları Geçici 76 ncı madde gereğince durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 1/6/2018 itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

6- 4/b Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği

1/3/2011 tarihi öncesinde çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında hizmet sürelerinin geçersiz, (4/b) kapsamındaki hizmet sürelerinin geçerli olması halinde, öncelikle çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında ödenen tutarlar 2014/28 sayılı Genelge doğrultusunda (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılacak, ardından 31/5/2018 tarihi itibarıyla (4/b) kapsamındaki prim borçları Geçici 76 ncı maddeye istinaden durdurma işlemi yapılacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden (4/b) kapsamındaki sigortalılığı 12/9/2009 tarihinde başlatılan ve sigortalılığı 31/7/2010 tarihinde sona eren (A) sigortalısının 20/1/2010 ila 15/4/2010 tarihleri arasında (4/a) kapsamında sigortalı olduğu, bu sürelerde (4/a) kapsamındaki primlerin ödenmiş olmasına rağmen (4/b) kapsamındaki primlerin ödenmemiş olduğu varsayıldığında, (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli olması nedeniyle çakışan süre içinde (4/a) kapsamında ödenen primleri (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılacak, ardından 31/5/2018 tarihi itibarıyla (4/b) kapsamındaki prim borçları Geçici 76 ncı maddeye istinaden durdurma işlemi yapılacaktır.

Çakışan hizmet süresi içinde, (4/a) kapsamındaki sigortalılığın geçersiz, (4/b) kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu ve (4/a) kapsamında bildirilen hizmet sürelerine ilişkin primlerin ödenmemiş olması durumunda da yine (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli olması ve sonradan ihya edilmesi mümkün olduğu nazara alınarak, (4/a) kapsamındaki geçersiz olan sigortalılık statüsü iptal edilecek, primlerin ödenmemiş olması nedeniyle herhangi bir aktarım yapılmayacak ve sonradan talep edilmesi halinde (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsü ihya edilecektir.

Örnek 2: Örnek l’deki sigortalının (4/a) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin primlerinin ödenmemiş olduğu varsayıldığında, (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali yapılarak, (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsü Geçici 76 ncı maddeye istinaden durdurulacak, ancak sigortalı veya hak sahiplerinin talebi halinde (4/b) kapsamında durdurulmuş sürelere ilişkin hizmet sürelerinin sonradan ihya edilmesi mümkün olabilecektir.

442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında güvenlik korucusu olarak görevlendirilenlerden 29/4/2017 tarihi itibariyle görevde bulunanların 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi gereğince 29/4/2017 tarihinden önce güvenlik korucusu olarak geçen süreleri için Geçici 76 ncı madde kapsamında durdurulan sigortalılık süreleri de dahil edilerek hizmet kayıtları oluşturulacaktır.

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi

31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken, Geçici 76 ncı madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 25/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2018 yılındaki ihya tutarı 25 gün üzerinden hesaplanacak olup, “25” ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

Diğer taraftan, sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/5/2015 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31/7/2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 31/5/2018 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 37 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 1/5/2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (A), Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 17/9/2018 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17/9/2018 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden günlük prime esas kazanç tutarı olarak 67,65 TL beyan edilmiştir.

31/5/2018 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 1110 gün olduğu anlaşılmıştır.

ihya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 1110 x 67,65 x %34,5

İhya Tutarı= 25,906,57 TL

Hesaplanan 25,906,57 TL tutarındaki ihya borcu 17/9/2018 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya tutarının tamamını 14/12/2018 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2: 1/3/2013 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılığı 1/3/2013 tarihinde başlatılan (B)’nin, 30/4/2015 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 12 aydan fazla prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının tescil tarihi olan 1/3/2013 itibarıyla (63) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle sigortalılığı yeniden 1/5/2015 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. 1/5/2015 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerinde değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 31/5/2018 tarihi itibarıyla yapılan borç sorgulamasında prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31/3/2016 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla ikinci kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle, yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmıştır.

Daha sonra sigortalı (B), Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 22/10/2018 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 22/10/2018 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden günlük prime esas kazanç tutarı olarak 67,65 TL beyan edilmiştir.

Sigortalı (B)’nin (63) terk koduyla 780 gün, (76) terk koduyla 780 gün olmak üzere toplam 1560 gün durdurulan sigortalılık süresinin olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 1560 x 67,65 x %34,5

İhya tutarı = 36.409,23 TL

Hesaplanan 36.409,23 TL ihya borç tutarı 21/10/2018 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 11/1/2019 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 3: Vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1/12/1999 tarihinde başlatılan ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (B)’nin, 30/4/2008 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 60 aydan fazla prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş olup, tescil tarihi olan 1/12/1999 itibarıyla (19) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki yeniden sigortalılığı 1/5/2008 tarihi itibarıyla başlatılan, değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 30/4/2015 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 49 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının prim ödemelerinin karşıladığı 31/3/2011 tarihi itibarıyla sigortalılığı (63) terk koduyla ikinci kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle, yeniden sigortalılığı 1/5/2015 tarihi itibarıyla başlatılan değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 31/5/2018 tarihi itibarıyla yapılan borç sorgulamasında prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31/3/2016 tarihi itibarıyla sigortalılığı (76) terk koduyla üçüncü kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle, yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla başlatılmıştır.

Daha sonra sigortalı (B), EK-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 3/9/2018 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir. Sigortalı (B)’nin (19) terk koduyla 3029 gün, (63) terk koduyla 1470 gün, (76) terk kodu ile de 780 gün olmak üzere toplam 5279 gün durdurulan sigortalılık süresinin olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 5279 x 67,65 x % 34,5

İhya Tutarı= 123.207,90 TL

Hesaplanan 123.207,90 TL ihya borç tutarı 30/9/2018 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 15/10/2018 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 4: Ziraat odası kaydına istinaden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2014 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31/7/2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C)’nin, 31/5/2018 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 48 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı 1/6/2014 tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (C), Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 24/9/2018 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 24/9/2018 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden prime esas günlük kazanç tutarı olarak 67,65 TL beyan edilmiştir.

31/5/2018 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 1440 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 25/30

İhya tutarı = 1440 x 67,65 x %34,5 x 25/30

İhya tutarı = 28.007,10 TL

Hesaplanan 28.007,10 TL tutarındaki ihya borcunun 24/9/2018 tarihinde tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 21/11//2018 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

8-Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar

31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Ancak, tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması halinde, ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir.

Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek, ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutarı üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır.

Diğer taraftan, tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek, değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. Sigortalının başkaca bir prim borcu bulunmaması halinde artan tutar sigortalıya faizsiz olarak iade edilecektir.

9- Hizmetlerin Bildirilmesi

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 1/6/2018 – 31/7/2018 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmayacaktır.

Geçici 76 ncı madde kapsamında sigortalılık süreleri tescil tarihi itibarıyla durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalılık başlangıç tarihi itibarıyla sigortalılığın durdurulduğu ve bu nedenle de birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir.

Geçici 76 ncı madde kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanların, durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleri, bildirilecek hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayılı Kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama ve toptan ödeme işlemlerinde de dikkate alınacaktır.

10- Diğer Hususlar

10.1- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı, sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden tebliğ edilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgiliye tebliğ edilecektir.

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

10.2- Sigortalılıkları Durdurulanlar İle Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Geçici 76 ncı madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 1/1/2012 tarihinden 31/5/2018 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescilleri yapılmayacaktır.

İki aylık ödeme süresi beklenilmeksizin sigortalılığın durdurulması için talepte bulunulması halinde, Geçici 76 ncı madde kapsamında sigortalılıkları (76) terk kodu ile durdurulan ve yeniden sigortalılıkları 1/6/2018 tarihinde başlatılan sigortalıların, kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 2018/Haziran ayma ait prim borcunun ödenmesi gerekmektedir.

10.3- İhya Edilerek Kazanılan Hizmet Sürelerinin Geçerlilik Tarihi

Geçici 76 ncı madde kapsamında ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

10.4-Sigortalılardan Alınacak Belgeler

Geçici 76 ncı maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri, bu sürelerin yeniden değerlendirilmesi için ihya talebinde bulunanların ise Ek-2’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerek görülmesi halinde sigortalı ya da hak sahiplerinden güncel sigortalılık belgesi istenecektir.

10.5- Köy ve Mahalle Muhtarlarının 30/4/2017 Tarihine Kadar Olan Borçlarından Dolayı Hizmetlerinin Durdurulması

Bilindiği üzere, 29/4/2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin “Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler” başlıklı dördüncü bölümünün; 47 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenleme yapılıp (h) bendi eklenerek muhtar sigortalıların prim ödeme yükümlülüğünün il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarında olacağına ilişkin düzenleme yapılarak, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 76 ncı maddesi ile de bu düzenlemelerin KHK’nin yayım tarihini izleyen aybaşında (1/5/2017 tarihinde) yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen köy ve mahalle muhtarlarının, 30/4/2017 tarihi itibarıyla olan hizmetleri (76) terk kodu ile durdurulacak olup, sigortalılıkları aktif olanların (06) kodu 1/5/2017 tarihine yüklenecektir.

10.6- Kurumumuza Olan Borçları Kanunun 91 inci Maddesine Göre Ertelenmiş Sigortalıların Hizmetlerinin Durdurulması

Kurumumuza olan borçları Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalıların Geçici 76 ncı maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, Ek-l’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Durdurma talebinde bulunmayan sigortalıların ise (77) sanal terk uygulaması, erteleme bitiş tarihini takip eden ayda başlatılacaktır. Bu durumda olan sigortalıların durdurma işlemleri erteleme bitiş tarihinden sonra sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.

10.7- Mülga 1479 ve Mülga 2926 Sayılı Kanunlara Göre 1/10/2008 Öncesi Kayıt ve Tescili Yapılan Sigortalıların Hizmetlerinin Durdurulması

Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre 1/10/2008 öncesi kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, ödemesi olmayanların (76) terkinin meslek kuruluş kayıt (MKK) tarihi dikkate alınarak yüklenmesi gerekmektedir. Ödemesi olanlardan ise, tescil tarihinin ayın biri haricinde bir tarihte olanların (76) terklerinin MKK tarihini takip eden ayın sonuna yüklenmesi gerekmekte olup, MKK tarihini takip eden ayın sonuna sigortalının borcundan dolayı (76) terkinin yüklenememesi durumunda (76) terkinin MKK tarihinin bulunduğu ayın sonuna değil, tescil tarihine yüklenmesi gerekmektedir.

MKK tarihinin ayın birinde olması ve MKK tarihini takip eden ayın sonuna (76) terkinin yüklenememesi durumunda (76) terk tarihinin MKK tarihinin bulunduğu ayın sonuna yüklenmesi gerekmektedir.

Örnek 1: 2/3/2004 tarihinde kayıt ve tescili bulunan, 13/4/2004 tarihinde bir ödemesi olan sigortalının bu ödemesine karşılık (76) terkinin, MKK tarihini takip eden ayın sonu olan 30/4/2004 tarihine (76) terkinin yüklenememesi halinde, (76) terkinin 31/3/2004 tarihi yerine MKK tarihi olan 2/3/2004 tarihine yüklenmesi gerekmektedir.

Örnek 2: 1/3/2004 tarihinde kayıt ve tescili bulunan, 13/4/2004 tarihinde bir ödemesi olan sigortalının bu ödemesine karşılık (76) terkinin, MKK tarihini takip eden ayın sonu olan 30/4/2004 tarihine (76) terkinin yüklenememesi halinde, (76) terkinin 31/3/2004 tarihine yüklenmesi gerekmektedir.

10.8- Yapılandırması Devam Edenlerin, Kapsama Girmeyen Dönemlere Ait Cari Ayları Ödememesi Nedeniyle Kapsama Girmeyen Dönemlere Ait Hizmetlerinin Durdurulması

Kurumumuza olan borçlarını ilgili Kanunlarına göre yapılandıran ve yapılandırma taksitlerini düzenli ödeyip, zor durum bildirimlerinden dolayı cari ay primlerine herhangi bir ödeme yapmayan sigortalıların, biriken cari ay borçlarını 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri halinde, 1/8/2018 tarihinden itibaren sadece,

6552 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 30/4/2014 tarihine (76),

6736 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 30/6/2016 tarihine (76),

7020 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 31/3/2017 tarihine (76),

7143 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 31/3/2018 tarihine (76),

terkinin yüklenmesi, sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılması gerekmektedir.

10.9- Kanunun Yayım Tarihinden Önce Emekli olan ve Hizmetleri Bildirilen Sigortalılara Ait İşlemler

Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu olduğu anlaşılan sigortalılardan;

– 4/l-(b) kapsamında aylık bağlananlar ile,

– 4/l-(b) kapsamında bildirilen hizmetler de değerlendirilerek 4/1-(a) ve 4/1-(e) kapsamında aylık bağlananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun Geçici 76 ncı maddesi kapsamında durdurulmayacak olup, söz konusu borçlar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 9 uncu maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

10.10- Kanunun Yayım Tarihinden Önce İcra Ödeme Emri Düzenlenen ve İcra İşlemleri Başlatılan Sigortalılara Ait İşlemler

Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihinden önce Kurumumuza olan borçlarından dolayı icra ödeme emri düzenlenen ve icra işlemleri devam eden sigortalıların, 76 terklerinin yüklenmeden önce güvenceden icra ödeme emirlerinin silinmesi ve düzenlenen icra ödeme emirlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

EKLER:

1- Sigortalılık durdurma talep formu

2- İhya talep formu