Yatırımlara Proje Bazlı 2018/11714 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Karar Sayısı : 2018/11714 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yar…

 

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11714

Yatırımlara Proje Bazlı 2018/11714

23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30457

Karar Sayısı : 2018/11714

Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/4/2018 tarihli ve 41821 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının; (f) bendinde yer alan “yatırımın işletme döneminde” ibaresi “yatırım ile” şeklinde, (h) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yatırım dönemi: Destek Kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi,”

MADDE 2– Aynı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Destek Kararında belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak ücret desteği verilir. Bu desteğin hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.”

MADDE 3- Bu Karar, 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi                                    Sayısı

26/11/2016                      29900