SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-…

 

 

SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde

SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 26431140-207.02-E.6235321

Tarih: 20/06/2018

Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

GENELGE

2018-21

1- Genel Açıklamalar

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 20 nci madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumana verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumana bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Destek kapsamındaki sigortalılar için birinci fıkrada belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır, işyerlerinde destekten yararlanılacak azami sigortalı sayısını değiştirmeye ve destekten yararlanılacak toplam sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılmış olan sigortalının işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır.

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. moc.eyilamola nednisetis rıtşımnılaç

2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapını işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez.

Bu madde kapsamındaki desteklerden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde; yararlanılan sigorta primi desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, yararlanılan ücret desteği tutarı ilgili destek ödemesinin/ödemelerinin yapıldığı tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte Kurum tarafından işverenden tahsil edilir.

Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz. Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı (Ş.Abacı) Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir

hükümleri yer almaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteği 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27/3/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

a) 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye Iş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,

d) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

e) İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, gerçek kişi işverenin ya da adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,

İşyeri yönünden;

f) İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenine ait olması,

g) İmalat sektöründe ustalık belgesi sahibi olunması,

h) İşyerine ilişkin 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

ı) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

i) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

j) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

k) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

l) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

a) Sigortalının 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınan sigortalılardan dolayı

yararlanılabilecektir.

Buna karşın, 31/12/2017 tarihi ve öncesinde işe almanlar ile 1/12/2018 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

b) Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden

yararlanılabilmesi için 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alman sigortalıların işe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.

c) Sigortalının 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden

yararlanılabilmesi için, sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük olması gerekmektedir. Dolayısıyla işe giriş tarihi itibarıyla yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ile 24 yıl 11 ay 29 gün (dahil) arasında olan sigortalılardan dolayı anılan maddede belirtilen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bahse konu destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 1: Doğum tarihi 15/6/1999 olan sigortalının 11/6/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında;

İşe giriş tarihi : 11/6/2018

Doğum tarihi : 15/6/1999

İşe giriş tarihi itibarıyla yaşı: 18 yıl 11 ay 26 gün

olduğundan, bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden, maddede yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Örnek 2: Doğum tarihi 4/10/1990 olan sigortalının 23/5/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında;

İşe giriş tarihi : 23/5/2018

Doğum tarihi : 4/10/1990

işe giriş tarihi itibarıyla yaşı: 27 yıl 7 ay 19 gün

olduğundan, bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılamayacaktır.

d) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları

1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınan sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde toplam on günden fazla;

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

– İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

-5510 sayılı Kanunun Ek 6 nci maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olmamaları, gerekmektedir.

Örnek: (D) Limited Şirketinde 10/1/2018 tarihinde işe alınan;

– (K) sigortalısının en son 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 2017/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile 30 gün üzerinden Kurumumuza bildirildiği,

– (L) sigortalısının 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 2017/Ekim ayında 4 gün, 2017/Kasım ayında 6 gün, 2017/Aralık ayında 1 gün aylık prim ve hizmet belgesi ile Kurumumuza bildirildiği,

-(M) sigortalısının 2017/Kasım ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında 9 günlük sigortalılığının olduğu ve 2017/Kasım ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 3 gün aylık prim ve hizmet belgesi ile Kurumumuza bildirildiği varsayıldığında;

maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla sadece (K) sigortalısından dolayı prim desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karşın (L) ve (M) sigortalılarından dolayı, işe giriş tarihlerinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla Kurumumuza sigortalı olarak bildirildiğinden bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Diğer taraftan, sigortalıların;

– Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 nci maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43, 49 ve 50 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

– Sıfır gün ve sıfır kazançlı,

düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.

e) İşe giriş tarihi itibarıyla gerçek kişi işverenin ya da adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin birinci derece kan veya kayın hışmı ya da eşi olmaması

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 17 nci maddesinde, kan hısımlığının derecesinin, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olacağı, 18 inci maddesinde de, eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımlarının, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, destek kapsamına giren sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 17 nci ve 18 inci maddelerine göre gerçek kişi işverenin veya adi ortaklıklarda ortakların her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması gerekmektedir. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemeyecektir.

Örnek 1: Cam ürünleri imalatı hususunda ustalık belgesi olan Sinan Can adlı gerçek kişi işverenin bu destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına alınan sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla Sinan Can ’ın eşi, annesi, babası, çocukları veya eşinin annesi, babası olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla Sinan Can ’ın kardeşinden dolayı bu destekten yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2: Pastacılık ve şekerleme imalatı alanında faaliyet gösteren Çe-Se Adi Ortaklığının ortakları Ali Çelik ve Abdullah Sert’tir. Ali Çelik’in eşi Fatma Sert Çelik, Abdullah Sert’in kardeşidir. Buna göre, Fatma Sert Çelik işe alındığında, ortaklardan Ali Çelik’in eşi olduğu için bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

f) İşyerinin imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenine ait olması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının C kısmında belirtilen imalat sektöründe özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olup, bahse konu prim desteği 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Buna göre;

1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

g) İmalat sektöründe ustalık belgesi sahibi olunması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için özel sektör işyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının C kısmında belirtilen imalat sektöründe ve NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının C kısmında belirtilen imalat sektörüne ait ustalık belgesi ile faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, imalat sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin bu sektöre ilişkin;

– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ustalık belgelerinin, teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara verilen diplomaların,

– Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından verilen ustalık belgelerinin ve mesleki faaliyet belgesinin,

– Yukarıda belirtilen kurumlar dışında diğer yetkili kurumlar tarafından düzenlenen ustalık belgelerinin,

aslı ve bir fotokopisinin veya noter tasdikli suretinin müracaata ilişkin dilekçeyle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.” hükmü uyarınca, imalat sektöründe faaliyet gösteren ancak bu sektöre ilişkin ustalık belgesi olmayan bir işyerinde, ustalık belgesine sahip bir sigortalının çalıştırılması halinde, işyeri açmaya esas ustalık belgesi olan sigortalı hariç Kanunda aranılan şartları sağlayan diğer sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.

Örnek: 2017 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamında imalat sektöründe tescil edilmiş, 2017 yılında ortalama sigortalı sayısı 2 olan ancak bu sektöre ilişkin ustalık belgesi bulunmayan Pelin Su ÇELİK adlı işverenin, 2/1/2018 tarihinde ustalık belgesi olan A sigortalısını işe aldığı varsayıldığında, bu işverenin sigortalı (A)’nın işe alındığı tarih itibariyle 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girdiği dikkate alındığında, sigortalı (A) ’dan dolayı bu destekten yararlanılamayacak, ancak bu işyerinde 2018 yılında işe alınacak ve destek kapsamına giren diğer sigortalılardan dolayı anılan maddede aranılan şartlar sağlanmak kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

h) İşyerine ilişkin 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kuruntuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının C kısmında belirtilen imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi olan özel sektör işyerlerinden, 2017 yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan işyerleri yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı, bu genelgenin (ı) bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Örnek 1: Şeker imalatına yönelik ustalık belgesi olan gerçek kişi işveren Ayşe Şeker’e ait işyerinde 2017 yılında Kuruma yapılan bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

2017/Ocak:2

2017/Şubat:2

2017/Mart: 2

2017/Nisan: 1

2017/Mayıs: 1

2017/Haziran: 1

201 7/Temmuz: Bildirim yapılmamış

2017/Ağustos: Bildirim yapılmamış

2017/Eylül:2

2017/Ekim:2

2017/Kasım:2

2017/Aralık:3

Bu işyerinin ortalama sigortalı sayısı 2+2+2+1+1+1+2+2+2+3-18 ’in bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi neticesinde 18/10=1,8=2 olacağından, kamında aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu işyerinde destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 2: Halı imalatına ilişkin ustalık belgesi olan Aslı İplik’e ait işyerinde 2017 yılında Kuruma yapılan bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

2017/Ocak:3

2017/Şubat: 5

2017/Mart: 5

2017/Nisan: 5

2017/Mayıs:5

2017/Haziran:5

2017/Temmuz: 3

2017/Ağustos:3

2017/Eylül:2

2017/Ekim:2

2017/Kasım:2

2017/Aralık: 2

Bu işyerinin ortalama sigortalı sayısı 3+5+5+5+5+5+3+3+2+2+2+2=42/12=3,5=4 olacağından bu işyerinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

ı) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen sürelerde yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı yılda Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek 1: 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan şartlara sahip olan (D) sigortalısının, (S) Limited Şirketine ait işyerinde 12/4/2018 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki yıl olan 2017 ’de işyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin,

2017/Ocak ayında : 4

2017/Şubat ayında : 1

2017/Mart ayında : 1

2017/Nisan ayında : 2

2017/Mayıs ayında : 3

2017/Haziran ayında: 1

2017/Temmuz ayında: 1

2017/Ağustos ayında : 1

2017/Eylül ayında : 1

2017/Ekim ayında : 2

2017 Kasım ayında : 1

2017/Aralık ayında: 1 olduğu varsayıldığında,

Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı: 4+l+l+2+3+l+l+l+l+2+l+l= 19 Ortalama sigortalı sayısı: 19/12 =1,58 = 2 olacaktır.

Bu durumda, işveren bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten 2017 yılında ortalama (2) sigortalı çalıştırdığı için diğer şartları da sağlamak kaydıyla aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen sürelerde 3 ve üzerinde sigortalı çalıştırılan aylarda yararlanabilecektir.

Dolayısıyla, anılan maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 2: 1 nolu örnekteki işyerinde 12/4/2018 tarihinde işe alınan (D) sigortalısı ile birlikte işyerinde çalışan toplam sigortalı sayısının;

2018/Mayıs ayında : 2 sigortalı,

2018/ Haziran ayında: 3 sigortalı,

2018/ Temmuz ayında : 4 sigortalı,

2018/Ağustos ayında: 5 sigortalı,

2018/Eylül ayında: 1 sigortalı

2018/Ekim ayında: 1 sigortalı

2018/Kasım ayında: 2 sigortalı

2018/Aralık ayında: 2 sigortalı

olduğu varsayıldığında, 12/4/2018 tarihinde işe alınan (D) sigortalısından dolayı tüm şartların sağlanması halinde destekten yararlanılacak ayların Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım olduğu (Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında primlerin işveren tarafından ödenmesi gerektiği) dikkate alındığında, bu sigortalı ile birlikte ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılan Temmuz ayında 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilecektir. Buna karşın, Mayıs, Eylül ve Kasım aylarında ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılmadığından bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

Diğer taraftan, 2018 yılı içerisinde işe alman sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısı aynı olmakla birlikte, 2018 yılında işe alman sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için bu sigortalıların tamamının ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğine bakılacaktır.

Örnek 3: 2017 yılı ortalama sigortalı sayısı 2 olan (T) Ltd. Şti’de 30/5/2018 tarihinde (E) ve (F) sigortalılarının işe alındığı varsayıldığında, 2017 yılı ortalama sigortalı sayısı 2 olduğundan;

Her iki sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanabilmek için 2018/Haziran ayında en az (4) sigortalının çalıştırılmış olması gerekmektedir.

Söz konusu işyerinde 2018/Haziran ayında 3 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında ise bu ayda (E) ve (F) sigortalılarından yalnızca birinden dolayı yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2017 yılının bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 4: (K) Anonim Şirketince, (Z) sigortalısının 2018/Mart ayında, (Y) sigortalısının ise 2018/Mayıs ayında işe alındığı ve söz konusu işyerinden 2017 yılında Kuruma yapılan bildirimlerin;

2017/Ocak ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Şubat ayında : 1

2017/Mart ayında : 1

2017/Nisan ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Mayıs ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Haziran ayında : 1

2017/Temmuz ayında : 2

2017/Ağustos ayında : 3

2017/Eylül ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Ekim ayında : 1

2017/Kasım ayında : Bildirim yapılmamış

2017/Aralık ayında : 2

olduğu varsayıldığında, gerek 2018/Mart ayında işe alınan (Z) sigortalısı, gerekse 2018/Mayıs ayında işe alınan (Y) sigortalısı için ortalama sigortalı sayısı;

1+1+1+2+3+1+2= 11

11/7- 1,57 = 2 olacaktır.

Dolayısıyla, 2018 yılında işe alınan (Z) ve (Y) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen sürelerde destekten yararlanılabilmesi için işyerinde en az (3) sigortalı, her ikisinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (4) sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

Gerek 2017 yılı ortalama sigortalı sayısı gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler ve ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla, gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde 7,19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Örnek 5: (C) Limited Şirketinin ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan

ayında;

(1) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “asıl” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (3) sigortalı,

(1) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “ek” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (1) sigortalı,

(1) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “iptal” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (1) sigortalı,

(2) nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen “asıl” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (2) sigortalı,

bildiriminde bulunulmuş olduğu varsayıldığında, bu işyerinde 2017/Ocak ayında çalıştırılmış olan toplam sigortalı sayısı 3+1 -1 + 2 = 5 olarak kabul edilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2017 yılına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılması sırasında, ortalama sigortalı sayısı hesaplamasına esas aylara ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla hesaplanan ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

Diğer taraftan, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı 2017 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu destekten yararlanamayacaktır.

i) Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için 37103 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “2.2- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi” başlıklı bölümünde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenlerinin cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorunda olduğu, belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinin, son günü izleyen ilk iş günü Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderileceği öngörülmüş bulunmaktadır.

Buna göre, özel nitelikteki işyeri işverenlerince cari aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Yine, bazı özel nitelikteki işyerlerinde, resmi nitelikteki işyerlerinde olduğu gibi ayın 15’i ile takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar çalıştırıldığından, bu nitelikteki özel sektör işyeri işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden aym 23’ ünde saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermeleri gerekmekte, işyerlerinin yukarıda belirtilen süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma vermemesi halinde, söz konusu işveren desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, bahse konu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 37103 kanun numarası seçilemeyecektir. www.alomaliye.com

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin uygulama 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce bu genelgenin yayımlandığı tarihe kadar e-SGK üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle, kapsama giren sigortalılar için 2018/Şubat ve Mart aylarına ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi ya da diğer kanun numaraları seçilmek suretiyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmış olması ve işverenlerce bu aylara ilişkin geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulması durumunda; bahse konu aylara ilişkin kanun numarası seçilmeksizin veya diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar ile 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılmak istenilen sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması ve kanunda yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla bu aylara ilişkin olarak söz konusu destekten geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2018/Şubat ve Mart aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmek için destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2018/Ocak, Şubat ve Mart aylarında 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim veya aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirim haricindeki diğer teşviklerden yararlanılmış olması durumunda, öncelikle 2018/Ocak, Şubat, Mart aylarında yararlanılan diğer teşviklerin kanun numarasız belgeye ya da beş puanlık indirim veya ilave altı puanlık indirim kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi ile değiştirilmesini müteakip çıkan fark tutarın ödenmesinin ardından 2018/Şubat ve Mart aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmek için 37103 kanun numaralı belgenin düzenlenmesi gerekmektedir.

j) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

37103 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde prim desteğinden yararlanılamayacağından, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken, gerekse İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmak üzere tahakkuk eden tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Örnek: İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan (E) Limited Şirketinde 3.000 TL ücret ödenen ve 2018/Nisan ayında tam çalışan (F) sigortalısı için 2018/Nisan ayına ilişkin 37103 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden;

İşveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı : 1.125 TL

İşsizlik Sigortası Fonu hissesi: 761,06 TL

olduğu varsayıldığında, işveren tarafından ödenmesi gereken 363,94 TL (1.125,00 TL-

761.06 TL) tutarındaki prim 31/5/2017 tarihine kadar ödendiği takdirde, 761,06 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

363,94 TL tutarındaki prim borcunun yasal süresi içinde ödenmediği varsayıldığında

761.06 + 363,94 = 1.125,00 TL tutarındaki prim borcu, tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenecektir.

Diğer taraftan, 37103 kanun numarası seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için sadece sigorta primi desteğinden yararlanılacak, işsizlik sigortası primi desteğinden yararlanılmayacaktır. Ancak, ödenmemiş veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda bu maddeyle sağlanan söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

k) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla, aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, ancak borcu olan işyerlerince bu borçlar ödenmediği sürece destekten yararlanılamayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 37103 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi sırasında, Kurum veri tabanından ilgili işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işyerleri için 37103 kanun numarasının seçilmesine izin verilecektir.

Bununla birlikte, gerek on-line tahsilata geçilmeden önce meydana gelen hatalı kayıtlar dolayısıyla, gerekse TL’den YTL’ye geçiş sürecinde yapılan yuvarlamalar dolayısıyla her bir alacak türü yönünden ayrı ayrı olmak üzere 15,00 TL’ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendinne işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozma koşuluna giren işverenlerin, bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

l) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin onuncu fıkrasında, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesine göre işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin ilk üç fıkrasında;

“Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Bu Kanun ve 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda bu maddeye aykırı olan hükümler uygulanmaz.

Bu madde hükümleri 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 17 nci maddesi ile bu Kanunun geçici 71 inci maddesi; bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi hakkında uygulanmaz.

Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1 ’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

hükümleri yer almakta olup, uygulamanın usul ve esasları 11/4/2017 tarihli ve 2017/18 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Buna göre, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında öncelikle söz konusu tespitin 2017/18 sayılı Genelgenin 2 numaralı bölümünde belirtildiği şekilde 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yasaklama kapsamına girip girmediği değerlendirilecek olup, söz konusu tespitin yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda yine 2017/18 sayılı Genelge gereğince tespite ilişkin tutanak tarihini/mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini/resmi kurum ve kuruluşlardan alman yazıların Kuruma intikal tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay/bir yıl süreyle yasaklama işlemi yapılacaktır.

Örnek: Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 24/1/2018 tarihinde işyerinde yapılan denetim sonucunda, 9/1/2018 tarihinde işyerinde çalışmaya başlayan (B) sigortalısının Kuruma bildirilmediğinin tespit edildiği ve söz konusu tespitin 2017/18 sayılı Genelgeye göre yasaklama kapsamına girdiği varsayıldığında, söz konusu işyerinden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden 2018/Şubat ayında yararlanılamayacaktır. Bu durumda, bahse konu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı 2018/Şubat ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi için 37103 kanun numarası seçilemeyecektir.

Buna karşın, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.

Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde Kuruma bildirilmemiş/fıilen çalıştırılmadığı halde Kuruma bildirilmiş sigortalılar hangi işyerinde tespit edilmiş ise, 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yalnızca bu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bir ay/bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır.

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenlerinin, tespite ilişkin tutanağın/bilgi veya belgenin/mahkeme ilamının ilgili üniteye geç intikal etmesi nedeniyle destekten yersiz yararlanmış olduklarının anlaşılması halinde, bu aylara ilişkin daha önce İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış olan tutarlar da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.

Bununla birlikte, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce, 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanıldıktan sonra, geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlara veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yazılara istinaden aylık prim ve hizmet belgesi verildiği veya söz konusu belgelerin Kurumca resen düzenlendiği durumlarda, daha önce İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış olan tutarlar iptal edilmeksizin, yalnızca tespit tarihinden sonra verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim, idari para cezası ile bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsili cihetine gidilecektir.

Ancak, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alman bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, bahse konu sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin kendilerince veya Kurumca resen düzenlenmesi üzerinde durulmaksızın söz konusu tespitin 2017/18 sayılı Genelgeye göre yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda tespite ilişkin tutanak tarihini/mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini/resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların Kuruma intikal tarihini takip eden ay başından itibaren 2017/18 sayılı Genelgeye göre bir ay/bir yıl süreyle söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden;

– Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,

– Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kurama bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde ise yalnızca asıl işveren,

destekten bir ay/bir yıl süreyle yararlanamayacaktır.

Öte yandan, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi uyarınca bir ay/bir yıl süreyle yasaklama işlemi yapılması durumunda, varsa yersiz yararlanılan ücret desteğinin de işverenden tahsil edilmesini teminen, yasaklama işlemi yapılan işyerlerine ilişkin bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda Türkiye İş Kurumuna bildirilecektir.

4- Destekten Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alman ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2018/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

Örnek 1: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (S) Limited Şirketinde;

Sigortalı (M) ’nin 26/1/2018 tarihinde,

Sigortalı (Y)’nin 12/11/2018 tarihinde

işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranan diğer şartların da sağlanmış olması

kaydıyla,

Sigortalı (M) ‘den dolayı Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık Sigortalı (Y) ’den dolayı Aralık

aylarında destekten yararlanılabilecektir.

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde aranılan diğer şartların da sağlanması kaydıyla, 2018/Aralık ayını/dönemini geçmemek üzere, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2 : Destek kapsamına giren (D) sigortalısının (A) Ltd. Şti ile (S) A.Ş. işyerlerine giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında, kanunda yer alan şartların sağlanması kaydıyla, 2018/Aralık ayı/döııemini geçmemek üzere, (D) sigortalısından dolayı

(D) Sigortalısı İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılış Tarihi
(A) Ltd Şti. 5/2/2018 10/4/2018
(S) A.Ş. 1/7/2018  

– (A) Ltd, Şti Mart ayında,

– (S) A.Ş. ise Ağustos, Ekim, Aralık aylarında destekten yararlanabilecektir.

Kapsama giren sigortalılardan dolayı destekten yararlanma süresi içinde;

– İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunduğu veya aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği aylardan dolayı,

– Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadığı aylardan dolayı, prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmadığı gibi, kanunda yer alan şartların

yerine getirilmemesi, ya da şartlar sağlandığı halde teşvikten yararlanılmamış olan bu süreler için yararlanma süresinin uzatılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır. İşyerlerinde destekten yararlanılacak azami sigortalı sayısını değiştirmeye ve destekten yararlanılacak toplam sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmüne istinaden 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten, destek kapsamına giren her işyeri sadece iki sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.

Örnek 3: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (Z) Limited şirketinde, destek kapsamına giren Ayşe, Bekir ve Cemil adlı sigortalıların 8/1/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında; işveren Ayşe, Bekir ve Cemil adlı sigortalılardan tercih edeceği iki sigortalıdan dolayı 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında bu destekten yararlanabilecektir.

Bu bağlamda, her işyerinin en fazla iki sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanabileceği dikkate alındığında, bu destekten yararlanılacak ayda bildirilecek sigortalı sayısı ile bir önceki ayda bu destekten yararlanılan sigortalı sayısının toplamı iki sigortalıyı aşamayacak olup, bu husus her işyeri için cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi sırasında e-SGK sistemince kontrol edilecektir. Dolayısıyla bu genelgenin 8 nolu bölümünde belirtilen tanımlama ekranları vasıtasıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılar için tanımlama yapılabilecek ancak her işyeri için iki sigortalıdan fazla 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bildirim yapılmasına izin verilmeyecektir.

Örnek 4: imalat sektöründe faaliyet gösteren (A) Limited şirketinde, destek kapsamına

giren

Sigortalı Demir’nin 2/1/2018 tarihinde,

Sigortalı Esra ’nın 12/2/2018 tarihinde,

Sigortalı Feyza ’nın 5/3/2018 tarihinde,

işe alındığı varsayıldığında, bu sigortalıların destek kapsamında bildirilebilecekleri aylar aşağıda gösterilmiştir.

Sigortalı Demir’den dolayı 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık Sigortalı Esra ’dan dolayı 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım Sigortalı Feyza ’dan dolayı 2018/Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında bu destekten aşağıdaki Tablo 1 ’de belirtildiği şekilde yararlanılabilecektir.

Tablo 1

Aylar 4447/ Geçici 20 nci Madde Prim Desteğinden Yararlanılan Sigortalı Açıklama
Ocak Sigortalı Demir Ocak ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Demir’den dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.
Şubat Demir Sigortalı Demir Ocak ayında işe girdiğinden, diğer şartlat sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Demir’den dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir. Sigortalı Esra Şubat ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.
Mart Esra Sigortalı Esra Şubat ayında işe girdiğinden, bu destek kapsamında “Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım” aylarında bildirilebileceğinden, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Nisan Demir veya Feyza Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Mart ayında, sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanıldığı için, bu ay ya Feyza’dan ya da Demir’den dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Mayıs Esra Sigortalı Esra bu destek kapsamında “Mart, Mayıs, Temmuz Eylül, Kasım” aylarında bildirilebileceğinden diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Haziran Demir veya Feyza Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Mayıs ayında, sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanıldığı için, bu ay ya Feyza’dan ya da Demir’den dolayı destekten yararlanılabilecektir.
Temmuz Esra Sigortalı Esra bu destek kapsamında “Mart, Mayıs, Temmuz Eylül, Kasım” aylarında bildirilebileceğinden diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Esra’dan dolayr 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Ağustos Demir veya Feyza Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Temmuz ayında sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanıldığı için, bu ay ya Feyza’dan ya da Demir’den dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Eylül Esra Sigortalı Esra bu destek kapsamında “Mart, Mayıs, Temmuz Eylül, Kasım” aylarında bildirilebileceğinden diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Ekim Demir veya Feyza Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Eylül ayında, sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanıldığı için, bu ay ya Feyza’dan ya da Demir’den dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Kasım Esra Sigortalı Esra bu destek kapsamında “Mart, Mayıs, Temmuz Eylül, Kasım” aylarında bildirilebileceğinden diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.
Aralık Demir veya Feyza Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Kasım ayında, sigortalı Esra’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanıldığı için, bu ay ya Feyza’dan ya da Demir’den dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek 5: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (B) Limited şirketinde, destek kapsamına giren sigortalı Sevda ve Sinan ’ın 23/2/2018 tarihinde, sigortalı Zafer ve Süheyla ’nın 19/3/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, bu sigortalıların destek kapsamında bildirilebilecekleri aylar aşağıda gösterilmiştir.

Sigortalı Sevda ve Sinan ’dan dolayı 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım Sigortalı Zafer ve Süheyla ’dan dolayı 2018/Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında bu destekten aşağıdaki Tablo 2 ’de belirtildiği şekilde yararlanılabilecektir.

Tablo 2

Aylar 4447/ Geçici 20 nci Madde Prim

Açıklama

  Desteğinden

Yararlanılan

Sigortalı

 
Ocak  
Şubat Sigortalı Sevda ve Sinan Şubat ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılmayacaktır.
Mart Sevda ve Sinan –   Sigortalı Sevda ve Sinan Şubat ayında işe girdiğinden, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir. 

–    Sigortalı Zafer ve Süheyla Mart ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Zafer ve Süheyla ’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.

Nisan Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Mart ayında, Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanıldığı için, bu ay Zafer ve Süheyla’dan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.
Mayıs Sevda ve Sinan -Sigortalı Sevda ve Sinan Şubat ayında işe girdiğinden, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir. -Sigortalı Zafer ve Süheyla Mart ayında işe girdiğinden, bu a sigortalı Zafer ve Süheyla ’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.
Haziran Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Mayıs ayında, Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanıldığı için, bu ay Zafer ve Süheyla’dan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.
Temmuz -İşveren ortalama sigortalı sayısına ilave olmadığı için bu ayda Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanamamıştır.

-Sigortalı Zafer ve Süheyla Mart ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Zafer ve Süheyla’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.

Ağustos Zafer ve Süheyla -Sigortalı Zafer ve Süheyla Mart ayında işe girdiğinden Temmuz ayında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısı sıfır olduğundan, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Zafer ve Süheyla’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir. -Sigortalı Sevda ve Sinan Şubat ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.
Eylül Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Ağustos ayında, Zafer ve Süheyla’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında destekten yararlanıldığı için, bu ay Sevda ve Sinan’ dan dolayı bı destekten yararlanılamayacaktır.
Ekim Zafer ve Süheyla -Sigortalı Zafer ve Süheyla Mart ayında işe girdiğinden ve Eylül ayında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısı sıfır olduğundan, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Zafer ve Süheyla’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

– Sigortalı Sevda ve Sinan Şubat ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.

Kasım Bu destekten her işyeri en fazla iki sigortalı için yararlanabilecektir. Bu durumda Ekim ayında, Zafer ve Süheyla’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında destekten yararlanıldığı için, bu ay Sevda ve Sinan’dan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.
Aralık Zafer ve Süheyla -Sigortalı Zafer ve Süheyla Mart ayında işe girdiğinden ve Kasım ayında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısı sıfır olduğundan, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Zafer ve Süheyla ‘dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

-Sigortalı Sevda ve Sinan Şubat ayında işe girdiğinden, bu ay sigortalı Sevda ve Sinan’dan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.

5- İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Destek Tutarının Hesaplanması

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen sürelerde prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için bu destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 1: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (T) Ltd.Şti’de bu destek kapsamında 16/1/2018 tarihinde işe alınan (H) sigortalısı için 2018/Şubat ayına ilişkin düzenlenen 37103 kanım numaralı belgede prime esas kazanç tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için;

-Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı: 3.000 x %37,5 =1.125 TL

-işsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50 x %37,5=761,06 TL

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 363,94 TL(1.125-761,06) olacaktır.

Örnek 2: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (R) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında 17/1/2018 tarihinde işe alınan (B) ve (C) sigortalıları için 2018 Şubat ayına ilişkin düzenlenen 37103 kanun numaralı belgede prime esas kazanç tutarlarının toplamda 10.000 TL ((B);7.000 TL, (C); 3.000 TL) olduğu varsayıldığında, bu sigortalılar için;

– Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası prim tutarı: 10.000x %37,5 =3.750 TL

-İşsizlik Sigortası Fonu tarafından en fazla iki sigortalı için karşılanacak tutar:

2 x (2.029,50 x %37,5)=1.522,13 TL olacaktır.

Bu durumda destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 2.227,87 TL (3.750-1.522,13) olacaktır.

6- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

– Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, https://goo.gl/RkqgJX

– Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması ve 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan diğer şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı ana işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacak olup, ortalama sigortalı sayısı bu genelgenin (ı) bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Örnek : Destek kapsamına giren (T) Limited Şirketinin 9/4/2018 tarihinde sigortalı Ali’yi, bu işverenin (1) nolu alt işvereninin 10/4/2018 tarihinde de sigortalı Berke ’yi bu destek kapsamında işe aldığı, hem ana işveren hem de 1 nolu alt işveren tarafından 2017 yılında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı yıla ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında;

İşveren

Kuruma bildirilen sigortalı sayısı

Aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

Asıl İşveren 15 12
(l) Nolu Alt işveren 9 3

-Asıl işverenin 2017 yılı ortalaması 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (12), bu dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının ise (15) olması nedeniyle sigortalı Ali için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (15/12=1,25-1) olacağından (2) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda sigortalı Ali için,

-(1) nolu alt işverenin 2017 yılı ortalaması 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (3), bu dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının ise (9) olması nedeniyle sigortalı Berke için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (9/3,=3) olacağından (4) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda sigortalı Berke için,

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

Asıl işverenin ve alt işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanabilmesi için asıl işverenin ve alt işverenlerin her birinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve imalat sektörüne ilişkin ustalık belgesinin olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile asıl işverenin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve ustalık belgesi olması ancak alt işverenin diğer sektörde faaliyet göstermesi halinde, Kanunda belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece asıl işveren bu destekten yararlanabilecektir. Yine asıl işverenin diğer sektörde faaliyet gösterip alt işverenin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve ustalık belgesi olması halinde ise Kanunda belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece alt işveren destekten yararlanabilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, alt işverenlerin bu destekten yararlanmasında asıl işverenin işyeri tescil tarihine göre işlem yapılacaktır.

7-Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan işverenlerin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında “Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz. Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan hükme istinaden, destek kapsamına giren sigortalı için destekten yararlanılacak aydan bir önceki ve bir sonraki aylarda kanun numarası seçilmeksizin belge düzenlenebilecek ya da sadece 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden veya aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirimden yararlanılabilecektir. İşveren destek kapsamına giren sigortalı için destek kapsamına giren aylarda 4447 geçici 20 nci madde desteğinden ya da diğer sigorta primi teşvik destek ve indirimlerinden yararlanabilecektir.

Örnek: Ankara ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren (M) Limited Şirketinde sigortalı Ahmet’in 26/1/2018 tarihinde, sigortalı Beril’in 12/2/2018 tarihinde işe alındığı varsayıldığında; işverenin bu sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanma durumları aşağıdaki Tablo 3 ’de gösterilmiştir.

Tablo 3

Aylar 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında bildirilen sigortalı Beş

puanlık indirim veya ilave altı puanlık indirim veya kanun numarasız belge ile bildirilen sigortalı

Diğer

Teşvikler

Açıklama
Ocak Ahmet

(5510)

Sigortalı Ahmet Ocak ayında işe girdiğinden, bu ay bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır. İşveren bu sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanmıştır.
Şubat Ahmet

(37103)

Beril

(6111)

-Sigortalı Ahmet Ocak ayında işe girdiğinden, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Ahmet’ten dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

-Sigortalı Beril Şubat ayında işe girdiğinden, sigortalı Beril’den dolayı bu ay 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır. İşveren sigortalı Beril’den dolayı bu ay 4447/Geçici 10 uncu maddede yer alan destekten (6111) yararlanmayı tercih etmiştir.

Mart Ahmet

(5510)

Beril

(6111)

-Sigortalı Ahmet’ten dolayı Şubat ayında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında destekten yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı bu ayda sadece beş puanlık indirimden veya ilave altı puanlık indirimden yararlanılabilecektir veya sigortalı kanun numarasız belge ile bildirilebilecektir.

-Sigortalı Beril’den dolayı Şubat ayında 4447/Geçici 10 uncu madde kapsamında (6111) prim teşvikinden yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı bu ayda 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.

Nisan Ahmet

(37103)

Beril

(5510)

–    Sigortalı Ahmet Ocak ayında işe girdiğinden ve Mart ayında beş puanlık indirim kapsamında bildirildiğinden, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay sigortalı Ahmet’ten dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

–    İşveren sigortalı Beril’den dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanabilmek için, bu ay Beril’den dolayı beş puanlık indirimden yararlanmıştır.

Mayıs Beril

(37103)

Ahmet

(5510)

-Sigortalı Beril’den dolayı Nisan ayında beş puanlık indirimden yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir. -Sigortalı Ahmet’ten dolayı Nisan ayında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında teşvikten yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı bu ayda sadece beş puanlık indirimden veya ilave altı puanlık indirimden yararlanılabilecektir veya sigortalı kanun numarasız belge ile bildirilebilecektir.
Haziran Beril

(5510)

Ahmet

(6111)

– İşveren sigortalı Ahmet’ten dolayı bu ay 4447/Geçici 10 uncu madde kapsamında (6111 teşvikinden yararlanmayı tercih etmiştir.

-Sigortalı Beril’den dolayı Mayıs ayında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında teşvikten yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı bu ayda kanun numarasız belge ile bildirim yapılabilecek ya da sadece beş puanlık indirimden veya ilave altı puanlık indirimden yararlanılabileceğinden işveren bu sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanmıştır.

Temmuz Beril

(37103)

Ahmet

(6111)

-Sigortalı Beril’den dolayı Haziran ayında beş puanlık indirimden yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

– Sigortalı Ahmet Ocak ayında işe girdiğinden, bu ay bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır. İşveren Ahmet’ten dolayı Haziran ayında 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanmadığından bu ay bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 10 uncu madde kapsamında (6111) prim teşvikinden yararlanmayı tercih etmiştir.

Ağustos Ahmet ve Beril (5510) -İşveren sigortalı Ahmet’i Temmuz ayında 4447/Geçici 10 uncu madde kapsamında (6111 ) bildirdiğinden dolayı bu ay Ahmet’i 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında bildiremeyecektir. İşveren Ahmet’ten dolayı bu ay beş puanlık indirimden yararlanmayı tercih etmiştir.

-Sigortalı Beril’den dolayı Temmuz ayında 4447/Geçici 20 nci madde kapsamında teşvikten yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı bu ayda kanun numarasız belge ile bildirim yapılabilecek ya da sadece beş puanlık indirimden veya ilave altı puanlık indirimden yararlanılabileceğinden işveren bu sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanmıştır.

Eylül Beril

(37103)

Ahmet

(5510)

-Sigortalı Beril’den dolayı Ağustos ayında beş puanlık indirimden yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

– Sigortalı Ahmet Ocak ayında işe girdiğinden, bu ay bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır. İşveren bir sonraki ay Ahmet’ten dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanabilmek için bu ay bu sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanmayı tercih etmiştir.

Ekim Ahmet

(37103)

Beril

(5510)

-Sigortalı Ahmet’ten dolayı Eylül ayında beş puanlık indirimden yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

– Sigortalı Beril Şubat ayında işe girdiğinden, bu ay bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır. Eylül ayında işveren bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlandığından bu sigortalıdan dolayı bu ayda kanun numarasız belge ile bildirim yapılabileceğinden ya da sadece beş puanlık indirimden veya ilave altı puanlık indirimden yararlanılabileceğinden işveren bu sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanmıştır.

Kasım Beril

(37103)

Ahmet

(5510)

-Sigortalı Beril’den dolayı Ekim ayında beş puanlık indirimden yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

– Sigortalı Ahmet Ocak ayında işe girdiğinden, bu ay bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır.Ekim ayında işveren bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlandığından bu sigortalıdan dolayı bu ayda kanun numarasız belge ile bildirim yapılabileceğinden ya da sadece beş puanlık indirimden veya ilave altı puanlık indirimden yararlanılabileceğinden işveren bu sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanmıştır.

Aralık Ahmet

(37103)

Beril

(5510)

-Sigortalı Ahmet’ten dolayı Kasım ayında beş puanlık indirimden yararlanıldığından, bu sigortalıdan dolayı diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu ay 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılabilecektir.

– Sigortalı Beril Şubat ayında işe girdiğinden, bu ay bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlanılamayacaktır. Kasım ayında İşveren bu sigortalıdan dolayı 4447/Geçici 20 nci madde desteğinden yararlandığından bu sigortalıdan dolayı bu ayda sadece beş puanlık indirimden veya ilave altı puanlık indirimden yararlanılabileceğinden işveren bu sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanmıştır.

8-Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama/4447 Sayılı Kanun Geçici 20. Madde (Bir Senden Bir Benden Prim Desteği)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;

– 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,

– İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük olup olmadığı,

– İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilip bildirilmediği, isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığı ve 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olup olmadığı,

-Gerçek kişi işverenin veya adi ortaklıklarda ortakların her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olup olmadığı,

İşyerinin;

– İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri olup olmadığı,

-Ustalık belgesi sahibi ya da teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun diploma sahibinin, işyeri işvereni, işyeri ortağı veya sigortalısı olup olmadığı,

– 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olup olmadığı,

e-SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama alınacak sigortalılara ve işyerlerine ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.

Ancak, işyerinin imalat sektörüne ait; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında düzenlenen ustalık belgelerini, teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara verilen diplomaları veya 3308 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan mesleklerde ustalık belgesi düzenleme yetkisi verilen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından verilen ustalık belgesinin aslı ve bir fotokopisinin veya noter tasdikli suretinin müracaata ilişkin dilekçeyle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir. Belgelerin aslı ve bir fotokopisi ile yapılacak olan müracaatlara istinaden, sigorta primleri servis personeli tarafından söz konusu belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopinin üzerine “Aslı Görülmüştür” kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin/diplomanın aslı ilgililere verilecektir.

Sigorta primleri servis personeli tarafından “işveren intra (isv cıcs menülerinin intra versiyonu) ekranlarından giriş yapılmak suretiyle erişilen “Teşvikler ve Tanımlar/4447 Geçici 20.madde Ustalık / Diploma Belge İşlemleri” menüsü ile ustalık belgesi ya da diploma sahibinin T.C.kimlik numarasının sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, söz konusu ustalık belgesinin/diplomanın aslı ve bir fotokopisinin veya noter tasdikli suretinin işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmemesi halinde bu destekten yararlanılamayacaktır.

İşverenin 37103 kanun numaralı belgeyi e-bildirge ekranında gönderebilmesi için ustalık belge tanımlaması ünite personelince “işveren intra (isv cıcs menülerinin intra versiyonu) ekranlarından giriş yapılmak suretiyle erişilen “Teşvikler ve Tanımlar/4447 Geçici 20.madde Ustalık Belgesi İşlemleri” menüsü ile yapılacak olup, işveren e-bildirge ekranında yapılan ustalık belgesi tanımlamasını görebilecektir.

İmalat sektörüne ilişkin ustalık belgesi bulunmadığı veya teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun olmadığı halde söz konusu belgelere sahip olduğunu beyan eden işverenlerden yersiz yararlanılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Bununla birlikte, imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri işvereninin ustalık belgesi sahibi veya teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun diploma sahibi ortağının ortaklıktan ayrılması veya ustalık/diploma belgesi sahibi sigortalının işten ayrılması durumunda 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanmaya esas şartlardan biri kaybedilmiş olacağından, ustalık/diploma belgesi sahibi ortağın ortaklıktan ayrılmasım/sigoıtalmm işten ayrılmasını takip eden aydan itibaren bu destekten yararlanılamayacağından, işveren intra (isv CICS menülerinin intra versiyonu) ekranlarında “4447 Geçici 20.madde Ustalık / Diploma Belge İşlemleri” menüsünde yer alan “Belge Sahibi Ayrıldı” linki ile ustalık/diploma belgesine sahip kişi için güncelleme yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kapsama giren sigortalının 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalının 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmekte olup, anılan maddede öngörülen destekten bu sebeple yersiz yararlanan işverenlerin listesi Kurum sistemlerinden alınarak, daha önce İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

9- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

9.1- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

9.2- 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir. Bu destekten yararlanan işyerinin 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne uygun olarak devredilmesi veya mirasçılara intikal etmesi durumunda, işyerini devralan veya işyeri intikal olan işverenin de söz konusu destekten yararlanabilmesi için 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

10- Diğer Hususlar

10.1- İşyeri imalat sektöründe faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun diğer sektörlerden belirlenmiş olması durumunda, işyerinin işkolu kodunun imalat sektörüne ait işkolu kodu olarak değiştirilmesinin ardından, yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

10.2- işyeri diğer sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun imalat sektörüne ait işkolu kodlarından belirlenmiş olması durumunda, işyerinin diğer sektöre ilişkin işkolu kodu değişikliğinin yapılmasının ardından, yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

10.3- İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri işvereninin ustalık belgesi sahibi ortağının ortaklıktan ayrılması ve ustalık belgesi sahibi sigortalının işten ayrılması durumunda 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanmaya esas şartlardan biri kaybedilmiş olacağından, ustalık belgesi sahibi ortağın ortaklıktan ayrılmasını/ustalık belgesi sahibi sigortalının işten ayrılmasını takip eden aydan itibaren bu destekten yararlanılmayacak olup, ünitelerimizce varsa yersiz yararlanılmış destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

10.4- Aylık prim ve hizmet belgelerini 37103 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderen işverenlerin, anılan maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

10.5- 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede yer alan destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

10.6- 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

10.7- 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanmış olan işverenler, işsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarlarını, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alamayacaktır.

10.8- 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin on birinci fıkrasına göre, destekten yararlanılabilecek sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, işverenin birinci derece kan veya kayın hışmı ya da eşi olmaması gerekmektedir. Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında destekten yararlanılan sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, gerçek kişi işverenin veya adi ortaklıklarda ortakların her birinin birinci derece kan veya kayın hışmı ya da eşi olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu sigortalıdan dolayı yararlanılan 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

10.9- 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, işverenlere sağlanacak olan ücret desteğine ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenecektir.

11- Yürürlük

Bu Genelge hükümleri 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.