Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/2 10 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30447 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/2

10 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30447

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,

ı) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

i) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,

j) Kullanım kılavuzu: E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü iş ve işlemin kullanıcılar tarafından nasıl gerçekleştirileceğini tanımlayan ve Bakanlık internet sayfasında yer alan dokümanı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “şubeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler

MADDE 6 – (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

a)DörtyüzTürk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge.

b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere,31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

c)25/11/2014tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.

d) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olaraksektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilenkriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

e) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmaz. Kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya aittir.

(3) E-TUYS’ta kayıtlı teşvik belgesi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda paylaşılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “yatırım bilgi formunda yer alan ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İthal ve yerli makine ve teçhizat listesine ilişkin işlemler ile diğer harcamaların E-TUYS’a girilmesi

MADDE 16 – (1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli makine ve teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine ve teçhizat için alım yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde işlem başlatılması gerekir.

(2) Teşvik belgesi kapsamı ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.

(3) İthal ve yerli makine ve teçhizat alımları dışında kalan yatırım dönemine ait her türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine ve teçhizat vb.), gerçekleşmesini müteakip kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kaydı gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesini düzenleyen merci” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesini düzenleyen mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde ve “İlgili mercii” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Bakanlığa müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesinin düzenlendiği mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesi müracaatını değerlendiren mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “yatırım bilgi formuna” ibaresi “bilgilere” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Değişikliğin ilgili yerel birim tarafından yapılabilmesi için Genel Müdürlüğün uygun görüşünün alınması gerekir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “ilgili mercie” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve onbirinci fıkrasında yer alan “veya ilgili mercie” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir.

(2) Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

(3) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından Kalkınma Ajansları, odalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavir tarafından yapılır ve EK-7’de yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu müştereken hazırlanarak bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir.”

“(5) Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertizücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Tamamlama ekspertizi için görevlendirilen merciler tarafından yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yerel birimler” ibaresi “Kalkınma Ajansları” şeklinde değiştirilmiş ve “bankalar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “yerel birimler ile görev verilen diğer kuruluşların” ibaresi “görev verilen kuruluşların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

E-TUYS uygulaması kapsamı

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine, bu maddeyi ihdas eden Tebliğden önceki tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-6 numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin EK-5’inin (1), (2), (3), (4), (7), (12) ve (14) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Bu Tebliğ 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
20/6/2012 28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 10/4/2014 28968
2- 8/5/2014 28994
3- 25/9/2014 29130
4- 28/4/2016 29697
5- 25/6/2016 29753
6- 27/8/2016 29814
7- 26/7/2017 30135
8- 1/6/2018 30438