Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve..

 

 

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30440

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Birliğin görev, faaliyet ve teşkilat yapısını düzenlemek, seyahat acentalarının mesleki gelişimi ile mesleki etik ve dayanışmasını korumak üzere gerekli önlemleri almak, Birlik ve üyelerinin Bakanlık ve turizm sektörünün kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 33 üncü ve 34 üncü maddelerindeki hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alan temsilcisi: Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen yerlerde Yöre Temsil Kuruluna bağlı olarak Birlik faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere, Bölge Başkanlığı tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulunca seçilecek temsilciyi,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Birlik: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,

ç) Bölge Başkanlığı: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla seçimle oluşturulan başkanlığı,

d) Genel Sekreter: Yönetim Kurulu tarafından Birlik genel merkezinde idari işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak üzere merkez müdürü sıfatıyla atanan kişiyi,

e) İç Tüzük: Kanun ve Yönetmelik kapsamında Birliğin idari yapısı ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe girecek düzenlemeyi,

f) İhtisas Birim Başkanlığı: Seyahat acentalarının uzman oldukları faaliyet alanları gözetilerek Birlik genel merkezinde oluşturulacak başkanlığı,

g) İştirak: Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden ortak sıfatıyla birliğin pay sahibi olduğu ticari tüzel kişiliği,

ğ) Kanun: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununu,

h) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen mesleki ticarî kuruluşu,

ı) Tahkim Kurulu: Seyahat acentalığı faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, Birlik üyelerinin kendi aralarında veya diğer turizm işletmeleri ile oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümünde görev yapacak kurulu,

i) Üye: İşletme belgesine sahip seyahat acentasını,

j) Yöre Temsil Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve ilgili Bölge Başkanlığının alt birimi olarak faaliyet gösteren kurulu,

k) Yüksek İstişare Kurulu: Mesleki birikimleri, kıdemleri ve uzmanlıkları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından kendi çalışma dönemi için belirlenecek kişilerden oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Oluşumu ve Görevleri

Birlik

MADDE 4 – (1) Seyahat acentası kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin üye olmak zorunda olduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birliğidir. Birlik kısaca TÜRSAB olarak anılır.

(2) Birliğin merkezi İstanbul’dadır.

Birliğin görevleri

MADDE 5 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mesleğin gelişimi ve ilkelerinin belirlenip uygulanması ile üyelerin dayanışmasını sağlamak,

b) Seyahat acentasının kuruluşundan itibaren işyeri ve personelinin nitelikleri ile adres değişikliği ve benzeri idari işlemler dahil olmak üzere gerekli denetimleri, inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

c) Mesleğin gelişimini olumsuz etkileyecek durum ve olaylara karşı önlem almak,

ç) Üyeleri arasında ve seyahat acentalığı mesleğini etkileyecek turizm sektörü faaliyetlerinde haksız rekabetin oluşmasını önlemek, haksız rekabet eylemlerine karşı gerekli önlemleri almak, bu konuda idari ve yargı yollarına başvurmak,

d) Belgesiz faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tespitleri yapmak, tespit ettiği belgesiz faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunmak ve ilgililere karşı diğer hukuki yollara başvurmak,

e) Mesleğin gelişimi konusunda seyahat acentaları personeline eğitim programları düzenlemek, bu amaçla ve mesleki yeterlilik konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

f) Seyahat acentalarının faaliyetlerini ve niteliklerini koruyup korumadıklarını denetlemek ve buna ilişkin gerekli önlemleri almak,

g) Üyelerinin sicillerini güncel olarak tutmak,

ğ) Bilgilendirme amacıyla, kamuoyunun ve özellikle tüketicilerin seyahat acentalarının sicillerine erişimini sağlamak,

h) Bilişim alanlarında gerçekleştirilen belgeli ve belgesiz seyahat acentası faaliyetlerini denetlemek,

ı) İç turizm hareketinin gelişimi için merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

i) Pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, ülke turizminin tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak,

j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek,

k) Mesleki faaliyetlere ilişkin konularda bakanlıklara, valiliklere ve belediyelere öneri ve dileklerde bulunmak,

l) Turizm sektörü içerisinde yer alan meslek örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte ülke turizminin gelişimi için işbirliği yapmak, ortak platformlar oluşturmak,

m) Seyahat acentalarının turizm müesseselerinde yaptırdıkları rezervasyonların mevzuata uygun olup olmadığını tetkik etmek,

n) Üyelerinin dilek ve şikâyetlerini ait olduğu mercilere iletmek,

o) Talep halinde diğer turizm işletmelerinin nitelikleri ve faaliyetleri ile ilgili standart oluşturma ve denetleme çalışmalarına katılmak,

ö) Seyahat acentalığı konusunda bilirkişilik yapmak,

p) Üyelerinin kendi aralarındaki veya üyeleriyle diğer turizm işletmeleri arasındaki uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık taraflarınca talep edilmesi halinde görev yapmak üzere Tahkim Kurulunu oluşturmak,

r) Seyahat acentalığı faaliyetinde kullanılan araçların, hangi seyahat acentasına ait olduğunu gösterir araç tanıtım belgesini düzenlemek,

s) Üyelerini, kamu kurumları, meslek örgütleri ve diğer kuruluşlar nezdinde temsil etmek, gerektiğinde dava açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları, Genel Kurul Toplantıları ve Disiplin Cezaları

Birlik organları

MADDE 6 – (1) Birliğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) Disiplin Kurulu.

(2) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşur.

Genel kurul ve görevleri

MADDE 7 – (1) Genel Kurul iki yılda bir kasım ayında toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir. Yönetim Kurulu, çalışma dönemini uzatacak şekilde Genel Kurul tarihi belirleyemez.

(2) İşletme belgesine sahip olan her seyahat acentası Genel Kurul üyesidir. Seyahat acentaları, Genel Kurulda sahip veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından temsil edilir.

(3) Genel Kurul temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en geç bir hafta içerisinde çoğunluk aranmaksızın yapılır.

(4) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya Bakanlık temsilcisi tarafından açılır.

(5) Genel Kurulda bulunan üyeler arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeterli sayıda kâtip üyeden oluşan başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık divanı seçimine ilişkin oylar Bakanlık temsilcisi tarafından sayılır.

(6) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gerektiğinde Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,

ç) Genel Kurula katılan üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara bağlamak,

d) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üyelerini seçmek,

e) Tahsil edilemeyen aidatlara ilişkin gecikme zammı işletilmesi hususunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

f) Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı ayni hakların edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak taşınmazların satışı için Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyu gerekmekte olup Yönetim Kurulunca hazırlanan gerekçenin okunması ve akabinde aleyhte ve lehte konuşmalardan sonra oylanması gereklidir,

g) Yönetim Kurulunca gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılmak, aleyhte ve lehte konuşmalardan sonra görüşmek suretiyle dernek, vakıf ve iktisadi işletmeleri kurmak, Birliğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak olunması konusunda karar vermek,

ğ) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin ücretini tespit için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Genel Kurulun yetkisi dahilindeki konularda, yapılan görüşmeler neticesinde  sınırları açıkça belirtilmek suretiyle Yönetim Kuruluna yetki vermek,

ı) Birlik İç Tüzüğünü kabul etmek veya değişiklik yapmak,

i) Tahkim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İhtisas Birim Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri kabul etmek veya değiştirmek.

(7) Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Kurul toplantıları, çağrı, gündem, Bakanlık temsilcisi ve seçimlere ilişkin hususlar 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun üçüncü kısmının birinci bölümünde yer alan hükümlere göre yürütülür.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurula katılan üyeler arasından seçilen, biri başkan olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Genel Kurulda ayrıca dokuz yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu toplam üyelerinin en az dördünün A Grubu seyahat acentasıtemsilcisi olması gerekir.

(2) Üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üyelerden sırasıyla en çok oy alan üye Yönetim Kurulu asil üyesi olur. Yönetim Kurulu başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu kendi arasından bir üyesini başkan olarak seçer.

(3) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından oylama ile görev dağılımı yapar. Yönetim kurulunca yapılacak görev dağılımında uygun görülecek sayıda başkan yardımcısı ile mali işler sorumlusu, örgütlenme ve idari işler sorumlusu, tanıtım ve medya sorumlusu belirlenir. Yönetim Kurulu bu görevlendirmeleri üyeler arasında paylaştırmakta yetkilidir. Söz konusu görev dağılımı Birlik internet sitesinde ilan edilir.

(4) Yönetim Kurulu, başkan tarafından toplantıya çağrılır ve gündem başkan tarafından belirlenir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşi tarafından talep edilen konular gündeme alınarak görüşülür.

(5) Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. İhtiyaca göre ve başkanın çağrısı ile de her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı en az beştir.  Yönetim Kurulunda görüşülen hususlar tutanağa bağlanır. Alınan kararlara ilişkin tutanak toplantı günü imza altına alınır ve karar defterine işlenerek ayrıca imzalatılır. Muhalif kalan üye muhalefet şerhini ayrı bir dilekçe ile sunar. Tutanak ve karar defterindeki imzası üzerinde ilgili üyenin muhalif olduğu bilgisine yer verilir.

(6) Başkan, Yönetim Kurulunu idari işlerde, dava ve idari işlemlere ilişkin vekâletname düzenlenmesinde tek başına, mali işlemlerde ise mali konulardan sorumlu üye ile birlikte müştereken temsil eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş başkan yardımcısı temsil yetkisini kullanır. Yönetim Kurulu kararı ile Birliğin mali hususlardaki temsil ve ilzam yetkileri belirlenerek sirküler hazırlanır.

(7) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Birliğin çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,

c) Genel Sekreter ile Birlik merkezi ve bölgelerde istihdam edilecek personeli belirlemek, yönetmek ve tayin işlerini yapmak,

ç) Kanunda belirtilen süre içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantılarına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermek ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek,

d) Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygulamak, zorunlu hallerde bütçe fasılları arasında nakil yapmak,

e) Yönetim Kurulu gündeminde yer alan konuları karara bağlamak,

f) Birlik faaliyetleri, seyahat acentalarının durumu ve turizm sektörü ile ilgili konularda raporlar hazırlamak, Bakanlık ve Genel Kurula sunmak,

g) Bölge Başkanlıkları ile Yöre Temsil Kurullarının yetki alanlarını belirlemek, seçim işlemlerini yürütmek ve görevlerini tayin etmek,

ğ) Birlik faaliyetleri ile ilgili görevlendirmeler yapmak,

h) Yüksek İstişare Kurulu üyelerini belirlemek,

ı) Birliğin iştirakleri ile ilgili temsilcileri belirlemek, iştiraklerin faaliyetlerini izlemek, temsilcisi aracılığıyla yönlendirmek ve usulüne uygun şekilde denetimlerinin yapılmasını sağlamak, iştiraklerin durumu hakkında Genel Kurula bilgi vermek,

i) Birlik İç Tüzüğünü hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

j) Birliğin işleyişi ile ilgili yönergeleri hazırlamak, Genel Kurulun onayına sunmak,

k) Tahkim Kurulunu ve İhtisas Birim Başkanlıklarını belirlemek, çalışmalarını denetlemek,

l) Birliği temsil etmek.

Denetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Denetim Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Denetim Kurulu üyelerince bir üye başkan olarak seçilir.

(2) Denetim Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantıları Denetim Kurulu başkanı yönetir.

(3) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

b) Birlik hesaplarını ve iştiraklerle olan mali ilişkilerini kontrol etmek, denetlemek ve Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak,

c) Birlik faaliyetleri hakkında üç aylık sürelerle Bakanlığa rapor sunmak.

Disiplin kurulu ve disiplin cezaları

MADDE 10 – (1) Disiplin Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyelerince bir üye başkan olarak seçilir. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

(2) Disiplin Kurulu, Birlik üyelerinin acentalık, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde Kanun, Yönetmelik ve mesleki etik ilkelere uygun davranıp davranmadığını kendisine iletilen ihbar ya da şikâyet üzerine soruşturmaya yetkilidir.

(3) Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip kusurlu olduğu tespit edilen üye hakkında kusurun niteliğine göre aşağıdaki cezalar uygulanır;

a) Uyarma cezası: Seyahat acentası meslek ilkelerine aykırı davranan, Birliğe karşı üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yıllık aidat borcunu yıl sonuna kadar kapatmayan, Birliğin itibarını zedeleyici fiil ve beyanlarda bulunan, tüketici ve diğer kişilerle olan ilişkilerde terbiye ve nezakete aykırı davranışlarda bulunan üyenin, mesleki faaliyetlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl içerisinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezası ile cezalandırılır.

b) Kınama cezası: Tüketicilere ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, müşterilerini, tüketicileri veya diğer kişileri aldatan, rekabeti bozucu davranışlarda veya haksız rekabette bulunan ya da mükerrer uyarma cezası alan üyeye mesleki faaliyetinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl içerisinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezası ile cezalandırılır.

c) Para cezası: Üyenin Bakanlık, diğer resmi kurumlar ve Birlik tarafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi veya mükerrer kınama cezası almasından dolayı para cezası ile cezalandırılmasıdır. Para cezaları Birliğe gelir kaydedilir. Verilecek para cezası kusurun işlendiği yıla ait üyelik aidatının iki katıdır. Üyenin para cezası verilmesini gerektiren eylem ve davranışlarının aynı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın bir yıl içerisinde tekrarında verilecek ceza yıllık aidatın beş katı olarak uygulanır.

ç) Geçici veya uzun süreli üyelikten çıkarma cezası: Üyenin seyahat acentası sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunması karşısında, Birlik üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarılması ve bu süre içerisinde mesleki faaliyetini yürütememesidir. Geçici çıkarma cezası bir aydan az altı aydan fazla, uzun süreli çıkarma cezası altı aydan az iki yıldan fazla olamaz.

(4) Kararlar, karar tarihini takip eden altmış gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Geçici veya uzun süreli üyelikten çıkarma cezasının süresi, cezanın Bakanlık tarafından seyahat acentasına tebliğ tarihinden itibaren başlar.

(5) Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Disiplin Kurulunun işleyişine ilişkin hususlar, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümlere göre yürütülür.

Organ üyeliğinin düşmesi

MADDE 11 – (1) Genel Kurul tarafından Birlik üyesi seyahat acentasının temsilcisi sıfatıyla Birlik organlarından birine seçilen kişinin üyeliği; kısıtlanması, bir aydan daha uzun süreli cezaevinde kalmasını gerektirecek bir suçtan ceza alması, iflasına karar verilmesi veya temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliğin iflasına karar verilmesi veyahut temsilcisi olarak seçildiği seyahat acentası işletmesi ile Genel Kurula katılabilme yetkisini sağlayan ilişkisinin ortadan kalkması halinde düşer. Üyeliği düşen üye yerine sırasıyla en yüksek oyu alan yedek üye asil üyeliğe getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birlik İdari Yapısı, Yerel Birimleri ve Gelirler

Birliğin idari yapısı

MADDE 12 – (1) Birlik genel merkezindeki idari işlemler, Yönetim Kurulunun verdiği talimat ve yetki doğrultusunda Genel Sekreter tarafından yürütülür.

(2) Yönetim Kurulu, Birlik genel merkezinde ihtiyaç duyulan idari birimleri oluşturmaya veya var olan birimleri yeniden düzenlemeye yetkilidir.

(3)  Birlik bünyesinde görevlendirilen personel idari olarak Genel Sekretere bağlı olup faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu veya bulunduğu Bölge Başkanlığına karşı sorumludur.

Birliğin yerel birimleri

MADDE 13 – (1) Seyahat acentalarına yerinde hizmet verebilmek ve Birlik faaliyetlerini tüm ülkede yaygınlaştırmak amacıyla;

a) Bölge Başkanlıkları,

b) Yöre Temsil Kurulları,

oluşturulur.

(2) Bölge Başkanlığı;

a) Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde en az bir adet olmak üzere kurulur, bölgede seyahat acentası sayısının beş yüzden fazla olması veya bölge kapsamında üçten fazla Yöre Temsil Kurulunun bulunması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile aynı coğrafi bölgede birden fazla Bölge Başkanlığı kurulabilir,

b) Bölge yetki alanındaki Yöre Temsil Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir başkan ve sekiz üyeden oluşur,

c) Yönetimine, her Yöre Temsil Kurulundan en fazla üç üye seçilebilir,

ç) Bölge merkezi olarak belirlenen yerdeki Birlik bölge binasında görevli personel ile faaliyet gösterir.

(3) Yöre Temsil Kurulu;

a) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentası merkezi bulunur,

b) Yetki alanı içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentaları tarafından seçilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur,

c) Seyahat acentası sayısı iki yüz ve üzerinde olan yerlerde kurul bir başkan ve altı üyeden oluşur,

ç) Birlik Yönetim Kurulu ve Bölge Başkanlığı kararlarını uygulamak ve Birliğin görev alanındaki faaliyetleri denetlemekle görevlidir.

(4) Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde Birliği temsil etmek üzere, Bölge Başkanlığı tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulu tarafından Alan Temsilcisi atanır.

Yöre temsil kurulu ve bölge başkanlığı seçimleri

MADDE 14 – (1) Yöre Temsil Kurulu seçimleri, Birlik Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yılın ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir. Seçim tarihi ile seçimin yeri ve gündemi Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Seçim tarihinin ilan edildiği gün itibarıyla, kurulun faaliyet alanı içerisinde merkez işletme belgesine sahip her seyahat acentası, sahibi veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından oy kullanmak suretiyle temsil edilir. Birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı vardır.

(2) Yetki alanındaki seyahat acentası sayısına göre Birlik Yönetim Kurulu kararı ile aynı yerde birden fazla sandık kurularak oy kullanılması sağlanabilir. Seçimler, seçim tarihi olarak ilan edilen gün içerisinde sonuçlandırılır. Seçimlerin belirlenen tarihte herhangi bir nedenle yapılamaması halinde en geç bir hafta içerisinde seçimler yeniden gerçekleştirilir. Seçimler, Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek yetkili kişi veya kişilerin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Bölge Başkanlığı seçimleri, yetki alanındaki Yöre Temsil Kurulu seçimlerinin sonuçlanmasını takip eden on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Seçim tarihi ve yeri Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Seçimler, yetki alanındaki Yöre Temsil Kurullarının başkan ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Seçimler, Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek yetkili kişi gözetiminde yapılır.

(4) Seçimlere ilişkin bu madde de belirtilen hükümler dışındaki iş ve işlemler Birlik Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yürütülür.

Kayıt ücreti ve aidat

MADDE 15 – (1) Birliğe kayıt ücreti, Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası uyarınca belirlenir. Kayıt ücreti ödenmeden Birliğe üyelik kabul edilmez.

(2) Birlik üyeleri, ilgili yılın kayıt ücretinin yüzde beşi tutarında yıllık aidat öderler. Her yıl, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılan aidatlar yıl içerisinde tahsil edilir. İlgili yıl içerisinde tahsil edilemeyen yıllık aidatlara Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna verilecek yetki kapsamında gecikme zammı uygulanır. Seyahat acentasının merkezi ile ilgili kayıt ücreti ve aidat hükümleri şubesi için de aynen uygulanır.

(3) Aidat borcu olan seyahat acentasının, Birlik tarafından üyelerine sunulan genel hizmetlerden yararlanma hakları askıya alınır.

Diğer gelirler

MADDE 16 – (1) Birliğin gelirleri şunlardır:

a)Birlik tarafından düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile seyahat acentası personel adaylarına, personeline ve turist taşıma araçlarına verilecek belgeler karşılığında alınacak ücretler.

b) Seyahat acentalarının merkez ve şubelerine, Birlik üyesi tescilini gösterecek plaket ile web siteleri ve internet şubelerinde yer alacak Birlik onayı ve sicil link ücretleri.

c) Fuar, sergi, festival ve benzeri organizasyonlardan, ortak tanıtım projeleri ve platformlardan elde edilecek gelirler.

ç) Bağışlar, yardımlar, iştiraklerden aktarılacak kârlar, yayın gelirleri, Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile Birlik organizasyonu veya koordinasyonunda yapılacak kamu ve özel kurumların vereceği imtiyaz ve görevlerden elde edilecek gelirler.

d) Birlik iktisadi işletmeler oluşturarak gelir elde edebilir.

e) Birlik elde edilen gelir karşılığında makbuz düzenler.

Yetki

MADDE 17 – (1) Kayıt ücreti ve yıllık aidat dışındaki gelirleri oluşturan ücret ve bedeller, Genel Kurulun vereceği yetki ile Yönetim Kurulunca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik İştirakleri

İştiraklerle ilişkiler

MADDE 18 – (1) İştiraklerde, Birliği temsil etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirme yapılır.

(2) Yapılacak görevlendirme Yönetim Kurulunun görev süresini aşamaz.

(3) Görevlendirilen temsilci tarafından, Birliğe en az üç ayda bir olmak üzere düzenli rapor sunulur.

(4) Birlik doğrudan faaliyetleri dışında bir hususa ilişkin borçlar nedeniyle kefalet, ipotek veya başkaca bir ayni hak yükümlüsü olamaz.

(5) Birliğin iştirakleri ile ilgili alınacak Genel Kurul kararlarında Birliğin bu nedenle borçlanmasına ilişkin karar verildiği takdirde borçlanma sınırları kararda açıkça belirlenir.

İştirak hesaplarının denetimi

MADDE 19 – (1) Birliğin iştiraklerle ilgili her türlü hesabı her yıl bağımsız denetim şirketi tarafından denetime tabi tutulur.

Kısıtlama

MADDE 20 – (1) Birlik iştirakleri, Birlik üyeleri ile rekabet yapacak alanlarda faaliyet gösteremez. Seyahat acentalığı faaliyetinde bulunamaz.

(2) Birlik, iştiraklerinin ticari faaliyetleri için kefil ya da benzeri sıfatla borçlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 15/6/1973 tarihli ve 14565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Seçimler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bölge Başkanlığı ve Yöre Temsil Kurulu seçimleri, Yönetmeliğin yayımlanmasını takip eden üç ay içerisinde yapılır.

Borç yapılandırması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetim Kurulu birikmiş aidat borçlarını Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere yapılandırmaya yetkilidir. Yapılandırma esaslarını Yönetim Kurulu belirler. Yapılandırma kararının Yönetim Kurulunca açıklanmasından itibaren üç ay içerisinde başvuracak üyeler yapılandırmadan yararlandırılır.

Disiplin dosyaları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinde kesinleşmemiş disiplin dosyaları işlemden kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.