Binaların Gürültüye Karşı Korunması 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 3…

 

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması

31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30437

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için proje müellifi veya akustik uzman tarafından mimari akustik raporu düzenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde;  mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

(6) Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır ve (b) bendindeki yapılar için akustik performans belgesi düzenlenir.

a) Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,

b) A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile EK-3 Tablo 3.2 ve Tablo 3.4’ün üç numaralı dipnotlarında geçen “10 dB” değeri “14 dB” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 Tablo 3.5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre düzenlenmesi gereken akustik proje yerine mimari akustik rapor hazırlanabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız