Finansal Kiralama Muhasebe Uygulamaları 02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30409  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/12/…

 

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Muhasebe Uygulamaları

02 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30409 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) TFRS 9: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bir borçludan olan 100 Türk Lirası ve altındaki her bir alacak tutarı için özel karşılık ayrılması ve bunların “Tasfiye Olunacak Alacaklar” veya “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesaplarında izlenmesi şirketlerin ihtiyarındadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması

MADDE 6/A – (1) Şirketler, Kuruma bildirimde bulunmak şartıyla TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilirler.

(2) Bu Yönetmelik uygulamasında TFRS 9 kapsamında ayrılan karşılıklardan;

a) On iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı tutarları ve borçlunun kredi riskinde önemli derecede artış nedeniyle ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları genel karşılık olarak,

b) Borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları özel karşılık olarak,

addedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 30/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
24/12/2013 28861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 7/2/2014 28906
2- 26/6/2015 29398
3- 8/1/2016 29587
4- 27/9/2016 29840
5- 14/12/2016 29918
6- 17/8/2017 30157
7- 21/10/2017 30217

Ekleri İçin Tıklayınız