Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk 25 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30402  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Amaç ve kapsam MADDE 1…

 

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk

25 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30402 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Teminat tutarları

MADDE 2 – (1) Asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

(2) Üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin belirlenmesinde tesisin sigorta konusu faaliyeti ile ilgili üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesi esas alınır.

Primlerin belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Sigorta primleri, sigortalanacak tesisin faaliyet konusu, yıllık işlem, üretim veya yük elleçleme kapasitesi, konumu, mevcut güvenlik önlemleri, varsa risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları ile benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ve bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak sigorta şirketince serbestçe belirlenir.

Sigorta yaptırma yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) Bu sigortayı yaptıracak işletmeler; rafineriler, petrol ve petrol ürünlerinin yükleme veya boşaltımının yapıldığı limanlar ve istasyonlar, dolum tesisleri, depolama tesisleri, gaz terminalleri, enerji santralleri, endüstriyel üretim tesisleri, yükleme veya boşaltma yapılan limanlar ve iskeleler, terminaller, tersaneler, gemi söküm tesisleri, gemi inşa ve onarımının yapıldığı diğer tesisler ile farklı adlarda olsa bile aynı veya benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve 5312 sayılı Kanun kapsamına giren kıyı tesisleridir.

Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki ilgili tüm sigorta sözleşmelerine ek prim alınmaksızın uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tarife ve talimat

MADDE 6 – (1) 6/11/2009 tarihli ve 27398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.