Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu 2018/2 13 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30390  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği…

 

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu 2018/2

13 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30390 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile;

a) Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter),

b) İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,

uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist grubu getiren seyahat acentaları yararlandırılır.

(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz (charter) sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.

(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısı, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.

(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/11/2017 tarihli ve 2017/11501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

b) Havalimanı Gümrük Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,

c) Havalimanları: Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarını,

ç) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,

d) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu taşımacılığı yapan işletmeyi,

e) İniş saati: DHMİ Genel Müdürlüğü Havalimanı Müdürlükleri veya bunların bulunmadığı yerlerde havalimanı işleticisi tarafından Bakanlığa gönderilen kule kayıtlarına göre uçağın destekleme kapsamındaki havalimanına iniş yaptığı saati,

f) Kış sezonu: Kasım ayının birinci günü başlayıp takip eden yılın Mart ayının son günü ile biten süreyi,

g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

ğ)  Sezon: Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü ile biten süreyi,

h) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kullanımına açık S110 uçuş koduyla belirli bir düzende yapılan seferleri,

ı) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında N210 ve N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,

i) Turist grubu: Bir uçakta, en az 30 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist topluluğunu,

j) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,

k) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları tarafından tek başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,

l) Veri tabanı: Aylık uçuş bilgilerinin seyahat acentalarınca girişinin yapıldığı ve Bakanlık tarafından destekleme ödemelerinin hesaplanmasında kullanılan programı,

m) Yaz sezonu: Nisan ayının birinci günü başlayıp Ekim ayının son günü ile biten süreyi,

ifade eder.

Destek verilecek dönemler ve ödeme miktarları

MADDE 5 – (1) 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist grubu getiren seyahat acentalarına;

a) 1/1/2018 saat 00.00 (dahil) – 28/2/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas alınarak uçak seferi başına 9.000 (dokuzbin) Amerikan Doları,

b) 1/3/2018 saat 00.00 (dahil) – 31/5/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas alınarak uçak seferi başına 6.000 (altıbin) Amerikan Doları,

c) 1/6/2018 saat 00.00 (dahil) – 30/6/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas alınarak uçak seferi başına 3.000 (üçbin) Amerikan Doları,

ç) 1/9/2018 saat 00.00 (dahil) – 30/9/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas alınarak uçak seferi başına 1.500 (binbeşyüz) Amerikan Doları,

d) 1/10/2018 saat 00.00 (dahil) – 31/10/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas alınarak uçak seferi başına 3.000 (üçbin) Amerikan Doları,

e) 1/11/2018 saat 00.00 (dahil) – 31/12/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas alınarak uçak seferi başına 9.000 (dokuzbin) Amerikan Doları,

destek sağlanır.

(2) Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç’ten, 2 nci maddede belirtilen havalimanlarına düzenlenecek uçak seferlerinde birinci fıkrada yer alan destekleme tutarları %20 oranında artırılarak uygulanır.

(3) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip olup en az 150 yolcusu bulunan uçak seferlerinde, birinci fıkrada yer alan destekleme tutarları %30 oranında artırılarak uygulanır.

(4) Bir uçakta bir veya birden fazla acenta tarafından getirilen turist grubunun bulunması halinde, her bir acentaya verilecek destek tutarı, o acentanın getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

Başvuru süresi

MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları;

a) 1/1/2018-31/3/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/7/2018,

b) 1/4/2018-30/4/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2018,

c) 1/5/2018-31/5/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/10/2018,

ç) 1/6/2018-30/6/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2018,

d) 1/9/2018-30/9/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2019,

e) 1/10/2018-31/10/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2019,

f) 1/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/4/2019,

g) 1/12/2018-31/12/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/4/2019,

tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruda istenilecek belgeler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.

c) Tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.

ç) Uçuş beyan formları (Ek-2 ve Ek-3).

d) Aylık hakediş çizelgeleri (Ek-4 ve Ek-5).

e) Taahhütname (Ek-6).

f) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-7).

g) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.

ğ) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Seyahat acentası ile tur operatörü ve tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşmeler sezon, kış sezonu, yaz sezonu, uçuş programı veya belirsiz süreli şeklinde olabilir.

(3) Seyahat acentası başvuru yapacağı ilk dönemde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin tamamını dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde, sonraki dönemlerde yalnızca o aya ait uçuş beyan formu ve hakediş çizelgesinin başvuru dosyasında bulunması yeterli olur.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerden, 2017 yılı destekleme uygulamasında Bakanlığa verilmiş ve geçerliliği devam edenler yeniden istenmez.

(5) Seyahat acentalarının, tarifeli ve tarifesiz uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride veya döneme ait uçuş beyan formunun olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Seyahat acentaları tarafından, destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde Bakanlığa teslim edilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksikliğe ait uçuşlar başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.

(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin hesaplanması amacıyla hazırladığı veri tabanını seyahat acentalarının kullanımına açar. Seyahat acentaları, son başvuru süresinden 30 gün öncesine kadar o aya ait kendi uçuş bilgilerini veri tabanına aktarır.

(5) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının aynı uçak için beyan ettikleri yolcuların toplam sayısının, o uçaktaki toplam yolcu sayısını aştığının tespit edilmesi halinde, söz konusu uçak destekleme kapsamından çıkartılır ve seyahat acentalarının uçağa ait beyanları destekleme ödemesinde değerlendirmeye alınmaz.

(6) Bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen uçuş beyan formları seyahat acentası, havayolu firması/temsilcisi, Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, DHMİ Havalimanı Müdürlüğü, DHMİ’nin bulunmadığı yerlerde ise havalimanı işleticisi tarafından onaylanır. Onay mercilerinden herhangi birisinin imzasının bulunmadığı uçuş beyan formu Bakanlık tarafından iptal edilir ve seyahat acentasının iptal edilen formdaki beyanları destekleme ödemesinde değerlendirmeye alınmaz.

(7) Tarifeli ve tarifesiz uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.

(8) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan uçuşlara ilişkin bilgileri isteyebilir.

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.

(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız