4458 Sayılı Gümrük BKK 2018/11510 11 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30388 Karar Sayısı : 2018/11510 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Mad…

 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11510

4458 Sayılı Gümrük BKK 2018/11510

11 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30388

Karar Sayısı : 2018/11510

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 16/2/2018 tarihli ve 32136191 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.”

MADDE 2– Aynı Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %8,

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,”

MADDE 3– Aynı Kararın 100 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ö) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.”

MADDE 4– Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

e) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamı kitap veya basılı yayının,”

MADDE 5– Bu Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi                                   Sayısı

1 13/7/2010 27640
2 8/4/2011 27899
3 20/8/2011 28031
4 11/1/2012 28170
5 8/3/2012 28227
6 8/11/2013 28815
7 18/8/2014 29092
8 18/10/2014 29149
9 25/7/2015 29425
10 13/10/2015 29501
11 9/1/2016 29588
12 1/9/2016 29818
13 31/12/2016 29935 (2. Mükerrer)