SGK Uyumlu Prim Borçluları 31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30377  Karar Sayısı : 2018/11500 Uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Sosyal Sigor…

 

 

Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar BKK 2018/11500

SGK Uyumlu Prim Borçluları

31 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30377 

Karar Sayısı : 2018/11500

Uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/3/2018 tarihli ve 2995608 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

5/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11500 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının anılan Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar, uyumlu prim borçlularının 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme işlemlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Uyumlu prim borçlusu: Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş (Kanuni süresinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.) ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçluları,

ifade eder.

Zor durum hali, tecil ve taksitlendirme süreleri ve tecil faiz oranlarının tespiti

MADDE 3- (1) 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, uyumlu prim borçlularının “çok zor durum” hali, tecil süreleri ve uygulanacak tecil faizinin tespitinde 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kriterler esas alınır.

Mali durum analiz raporları

MADDE 4- (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak düzenlenen raporlar esas alınır.

Tecil edilecek gecikme cezası ve gecikme zammı

MADDE 5- (1) 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanır.

Alacaklı diğer amme idareleri ve alacak türleri

MADDE 6- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ve diğer alacakları bakımından 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında Maliye Bakanlığına verilen yetkileri kullanır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.